Polska wersja Wytycznych dotyczących ochrony danych dzieci w środowisku edukacyjnym

Wytyczne wyjaśniają kwestie związane z realizacją podstawowych zasad praw dziecka w placówkach edukacyjnych w kontekście ochrony danych osobowych. W ocenie autorów Wytycznych prawo do prywatności i ochrony danych osobowych są prawami komplementarnymi w stosunku do innych praw dziecka takich jak najlepszy interes dziecka, ewoluujące zdolności dziecka, prawo do bycia wysłuchanym oraz prawo do niedyskryminacji, zapewniającymi spójność z prawami podstawowymi także w kontekście dzieci.

Dokument zawiera szereg wskazówek, które mają pomóc ustawodawcom i decydentom, administratorom danych, a także branży w przestrzeganiu tych praw. Podkreśla się m.in. potrzebę regularnego przeglądu prawodawstwa, polityk i praktyki, uwzględniając w tym również konieczność zapewnienia środków skutecznego wsparcia dla praw dzieci, aby te zostały wysłuchane.

Wśród zaleceń skierowanych do administratorów danych wskazano kluczowe obszary, na które należy zwrócić szczególną uwagę w kontekście ochrony danych osobowych dzieci, w szczególności zasady legalności, rzetelności, zapewnienia oceny ryzyka, zatrzymywania danych, zabezpieczenia danych osobowych w środowisku edukacyjnym, zautomatyzowanych decyzji i profilowania oraz przetwarzania danych biometrycznych.

W dokumencie wskazano również zalecenia dla branży, tak by w tej dziedzinie również zadbano o dzieci i ich prawa w kontekście m.in. norm, przejrzystości oraz projektowania funkcji z uwzględnieniem ochrony danych i prywatności.

Pracownicy Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji UODO przygotowali nieoficjalne tłumaczenie Wytycznych na język polski, które dostępne jest pod linkiem poniżej.

Ochrona danych dzieci w środowisku edukacyjnym – Wytyczne

Zostań Inspektorem Ochrony Danych zdobądź nowe umiejętności zawodowe.

Inspektor Ochrony Danych. Szkolenie podstawowe z ochrony danych osobowych – RODO. Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności 242111

https://www.ksoin.pl/szkolenia/dane-osobowe-rodo/ochrona-danych-osobowych-inspektor-ochrony-danych-rodo-kurs/

15-17 lutego 2021 r. online

22-24 marca 2021 r. online

19-21 kwietnia 2021 r. online

26-28 kwietnia 2021 r. Sopot

17-19 maja 2021 r. online

21-23 czerwca 2021 r. online lub Szczyrk

#InspektorOchronyDanych #IOD #daneosobowe #ochronadanychosobowych

Źródło: uodo.gov.pl/pl/138/1824