Realizacja prawa pacjenta do informacji na odległość przez osoby uprawnione