Cele

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN), zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem pracowników pionów ochrony informacji niejawnych oraz osób zainteresowanych wspieraniem jego celów statutowych, działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. 1989 r. Nr 20, poz. 104,
z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. doradztwo pracownikom pionów ochrony w realizacji bieżących zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem systemu ochrony informacji niejawnych;
 2. współdziałanie z organami państwowymi, samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi i organizacjami społeczno – zawodowymi w zakresie doskonalenia ochrony informacji niejawnych oraz innych prawnie chronionych;
 3. wspieranie działalności zawodowej i społecznej pracowników pionów ochrony;
 4. upowszechnianie wiedzy i popularyzacja systemu oraz zasad ochrony informacji;
 5. wspieranie działalności oraz inicjatyw organów państwowych i samorządowych, instytucji i organizacji zajmujących się ochroną informacji podlegających ochronie prawnej, a w szczególności informacji niejawnych.
 6. nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z krajowym i międzynarodowymi stowarzyszeniami i organizacjami o podobnym profilu działania.

Realizacja celów Stowarzyszenia następuje w szczególności poprzez:

 1. prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym organizowanie: konferencji, kursów, wystaw, pokazów odczytów, sympozjów, seminariów itp.;
 2. popularyzację wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pionów ochrony;
 3. współdziałanie z organami, instytucjami i organizacjami zajmującymi się podobną problematyką jak Stowarzyszenie;
 4. uczestniczenie w opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących ochrony informacji niejawnych i innych prawnie chronionych;
 5. popularyzowanie Stowarzyszenia, głównie na rzecz zdobywania nowych członków Stowarzyszenia i powstawania kolejnych struktur terenowych;
 6. podejmowanie działań zmierzających do integracji zawodowej pracowników pionów ochrony;
 7. stwarzanie warunków członkom Stowarzyszenia do poczucia godności zawodowej wywodzącej się z profesjonalnego, zgodnego z zasadami prawa, wiedzy i etyki wykonywania pracy i zawodu;
 8. opracowywanie materiałów szkoleniowych i instruktażowych z zakresu ochrony informacji, bezpieczeństwa teleinformatycznego i fizycznego oraz ochrony danych osobowych;
 9. organizowanie doradztwa i konsultingu oraz pośrednictwa dla systemowych rozwiązań organizacyjnych bezpieczeństwa firm i tajemnic prawnie ochronionych;
 10. prowadzenie audytów bezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych.

Stowarzyszenie wpisane jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.24/00253/2014.

Kliknij i pobierz: Zaświadczenie KSOIN – Instytucja Szkoleniowa