W 2019 r. polecamy nowości szkoleniowe

Polecamy Państwa uwadze nowości szkoleniowe, które wprowadziliśmy do naszego harmonogramu w tym roku.

Warsztaty praktyczne z procedur obronnych. Realizacja zadań obronnych przez przedsiębiorców w zakresie szczególnej ochrony obiektów kategorii II.

 

BEZPIECZEŃSTWO OBIEKTÓW WAŻNYCH DLA OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA. ZADANIA OBRONNE PRZEDSIĘBIORCÓW.

CELE WARSZTATÓW:

Doskonalenie wiedzy do wykonywania zadań obronnych nałożonych na przedsiębiorców. Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy do wykonania zadań obronnych w przedsiębiorstwie.

Przekazanie uczestnikom, doświadczeń z praktycznej realizacji zadań obronnych przedsiębiorcy oraz organizacją i prowadzeniem ćwiczenia obronnego.

Terminy i miejsca warsztatów:

15-17 kwietnia 2019 r. Bukowina Tatrzańska

24-26 czerwca 2019 r. Zakopane

Warsztaty praktyczne z procedur obronnych. Realizacja zadań obronnych przez przedsiębiorców w zakresie szczególnej ochrony obiektów kategorii II.

Opracowanie i wdrażanie procedur Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa dla operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych.

Stworzenie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC) to cel ustawy, która 28 sierpnia 2018 r. weszła w życie. Powstaje system z jasnym przydziałem zadań i odpowiedzialności, który umożliwi sprawne działania na rzecz wykrywania, zapobiegania i minimalizowania skutków ataków naruszających cyberbezpieczeństwo RP.

W jego skład wejdą m.in. instytucje administracji rządowej i samorządowej oraz najwięksi przedsiębiorcy z kluczowych sektorów gospodarki. W ustawie mowa jest zatem o: operatorach usług kluczowych (OUK), czyli m.in. największe banki, firmy z sektora energetycznego, przewoźnicy lotniczy i kolejowi, armatorzy, szpitale; dostawcach usług kluczowych (DUC), czyli m.in. internetowych platformach handlowych; organach właściwych (OW), czyli instytucjach publicznych, w których kompetencjach znajdzie się nadzór nad danym istotnym sektorem dla naszej gospodarki np. dla firm zajmujących się transportem lotniczym organem właściwym jest Minister Infrastruktury; Zespołach Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego utworzone w trzech instytucjach: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (CSIRT GOV), Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowym Instytucie Badawczym (CSIRT NASK) oraz Ministerstwie Obrony Narodowej (CSIRT MON), które będą współpracować ze sobą, z organami właściwymi do spraw cyberbezpieczeństwa, ministrem właściwym do spraw informatyzacji oraz Pełnomocnikiem Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa; sektorowych zespołach cyberbezpieczeństwa, np. taki utworzony przez największe banki w Polsce.

Podmioty wchodzące w skład Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa utworzą spójny system pozwalający na podejmowanie różnorodnych i skutecznych działań zarówno przeciwdziałających zagrożeniom, jak i zapewniających skuteczne reagowanie w przypadku wystąpienia incydentów.

Terminy i miejsca szkoleń:

25-27 marca 2019 r. Raszyn – Falenty k. Warszawy

10-12 czerwca 2019 r. Białka Tatrzańska

NOWOŚĆ! Opracowanie i wdrażanie procedur Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa dla operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych.