RODO – zasady przetwarzania danych biometrycznych

 

Unijne przepisy RODO wprowadziły zmianę w zakresie danych biometrycznych, które zostały zakwalifikowane do kategorii danych osobowych, jako dane wrażliwe, uznane za szczególnie chronione.

Zgodnie z art. 4 pkt. 14 RODO dane biometryczne definiowane są następująco: „dane biometryczne oznaczają dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne”. Nowe prawo unijne dot. ochrony danych osobowych wprowadza zakaz wykorzystywania tych danych, dopuszczając ich przetwarzanie tylko w określonych przypadkach. Gromadzenie ich jest możliwe gdy osoba wyraźnie zaznaczy swoją akceptację, bądź gdy uprawnienie wprost wynika z przepisów prawa..

Powyższe nie oznacza jednak, że zasady gromadzenia danych nie będą zupełnie objęte regulacją krajową. Szczególną uwagę należy zwrócić na zasady przetwarzania danych osobowych pracowników, które objęte są swobodą regulacyjną państw członkowskich. Celowość i adekwatność pozyskiwania takich informacji musi być uzasadniona ochroną szczególnie ważnych interesów pracodawcy, chociażby zapewnienie dostępu do informacji będących tajemnicą firmy czy instytucji, wystąpieniem strat dla pracodawcy czy też dla interesu społecznego.

Wyjątek, który dopuszcza przewarzanie danych biometrycznych:

  • Istnieje wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą.
  • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i szczególnych praw administratora lub osoby, której dane dotyczą, o ile jest to dozwolone przepisami.
  • Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą.
  • Dane w sposób oczywisty upublicznione zostały przez osobę, której dotyczą.
  • Istnieje ważny interes publiczny, a przetwarzanie następuje na podstawie przepisów, proporcjonalnie do celów, bez naruszenia interesów podmiotu danych.
  • Jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sąd.

 Utrudnieniem w gromadzeniu danych przez pracodawcę jest brak przepisu wprost uprawniającego do takich działań, natomiast bez wątpienia są to sytuacje, które powinny uzasadniać pozyskiwanie danych biometrycznych. Trwają rozważania dotyczące podjęcia prac nad zmianą kodeksu pracy, który zapewniłby poszanowanie dla prywatności obywateli, jak również dał pracodawcom możliwość dostępu do pewnego zakresu danych osobowych.

Udostępnij: