Zmiana ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

W dniu 4 września 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nowelizacja wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. dotyczącą ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnieniem.

Na mocy ustawy wprowadzono nową definicję tajemnicy przedsiębiorstwa:

,,Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności (art. 11 ust. 2 UZNK).”

Z kolei czynem nieuczciwej konkurencji zgodnie z nowym brzmieniem art. 11 jest nie tylko udostępnianie czy wykorzystywanie informacji obejmujących tajemnicę przedsiębiorstwa ale również kopiowanie i przywłaszczenie dokumentów, materiałów, plików elektronicznych. Nowelizacja ta budzić będzie wiele wątpliwości interpretacyjnych, w szczególności w stosunku do pracowników po ustaniu stosunku pracy.

Nowelizacja wprowadziła również zmiany w art. 18 dotyczące kar za naruszenie ustawy. Wprowadzono możliwość podania informacji o wyroku do publicznej wiadomości lub jego treści, nałożenie na pozwanego obowiązku zapłaty stosownego wynagrodzenia (licencji), które byłoby należne tytułem udzielenia zgody na korzystanie z informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

W przypadku przestępstw stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, przedawniają się  nie wcześniej niż z upływem 20 lat od ich popełnienia.

Udostępnij: