Pierwszy wyrok sądu ws. RODO

W dniu 14 sierpnia 2018 r. zapadł jeden z pierwszych wyroków (SAB/Gd 62/18), w sprawie rozporządzenia o ochronie danych osobowych tzw. RODO, wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Sąd orzekł, że przepisy rozporządzenia nie wyłączają stosowania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zatem sąd postanowił, że brakuje podstaw aby stwierdzić, że udostępnianie żądanej informacji godzić będzie przepisom prawa krajowego u. d. i. p. oraz przepisom unijnym RODO.

Art. 86 RODO, mówi że: ,, Dane osobowe zawarte w dokumentach urzędowych, które posiada organ lub podmiot publiczny lub podmiot prywatny w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, mogą zostać przez ten organ lub podmiot ujawnione zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego…” pozwala to państwom członkowskim UE na swobodę w uregulowaniu kwestii dostępu do dokumentów urzędowych.

Udostępnij: