Metodyka uzgadniania planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie

Dotychczasowa procedura uzgadniania planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń, wymienionych w wojewódzkiej ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, zwanych dalej „planami ochrony”, została rozszerzona o udział ABW, w uzgadnianiu tych planów, w zakresie zagrożeń o charakterze terrorystycznym.

Kierownik jednostki, który zarządza obszarami, obiektami urządzeniami umieszczonymi w ewidencji, o której mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o ochronie osób i mienia, jest obowiązany przekazać do uzgodnienia właściwemu terytorialnie dyrektorowi delegatury ABW, a w przypadku obszarów, obiektów i urządzeń zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy – do dyrektora Departamentu VII ABW, elektroniczną wersję całego planu ochrony na płycie CD/DVD (w wersji przekazanej właściwemu terytorialnie komendantowi wojewódzkiemu Policji) oraz trzy papierowe egzemplarze koncepcji zabezpieczenia obszaru, obiektu i urządzenia w zakresie antyterrorystycznym, po jednym dla każdej ze stron, w formie odrębnego, tematycznego załącznika do całościowego planu ochrony, zwanego dalej „załącznikiem antyterrorystycznym”.

Zapraszamy na szkolenia, gdzie uczymy, jak właściwie napisać plan ochrony.

Terminy i miejsca szkoleń:

16/10/2017 – 18/10/2017 Zakopane

20/11/2017 – 22/11/2017 Wisła

11/12/2017 – 13/12/2017 Szczyrk

Opis szkolenia i zapisy: https://www.ksoin.pl/procedura-pisania-uzgadniania-abw-planu-ochrony-fizycznej-zakresie-zagrozen-terrorystycznych/

Metodyka uzgadniania planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie

Udostępnij: