Procedura pisania i uzgadniania z ABW planu ochrony fizycznej w zakresie zagrożeń terrorystycznych

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904), zwanej dalej „ustawą antyterrorystyczną”, znowelizowany został art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o ochronie osób i mienia”, który otrzymał następujące brzmienie:

„Art. 7. 1. Kierownik jednostki, który bezpośrednio zarządza obszarami, obiektami i urządzeniami umieszczonymi w ewidencji, o której mowa w art. 5 ust. 5, albo upoważniona przez niego osoba są obowiązani uzgadniać plan ochrony tych obszarów, obiektów i urządzeń z właściwym terytorialnie komendantem wojewódzkim Policji, a w zakresie zagrożeń o charakterze terrorystycznym, z właściwym terytorialnie dyrektorem delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.”.

Dotychczasowa procedura uzgadniania planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń, wymienionych w wojewódzkiej ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, zwanych dalej „planami ochrony”, została rozszerzona o udział ABW, w uzgadnianiu tych planów, w zakresie zagrożeń o charakterze terrorystycznym.

Kierownik jednostki, który zarządza obszarami, obiektami urządzeniami umieszczonymi w ewidencji, o której mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o ochronie osób i mienia, jest obowiązany przekazać do uzgodnienia właściwemu terytorialnie dyrektorowi delegatury ABW, a w przypadku obszarów, obiektów i urządzeń zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy – do dyrektora Departamentu VII ABW, elektroniczną wersję całego planu ochrony na płycie CD/DVD (w wersji przekazanej właściwemu terytorialnie komendantowi wojewódzkiemu Policji) oraz trzy papierowe egzemplarze koncepcji zabezpieczenia obszaru, obiektu i urządzenia w zakresie antyterrorystycznym, po jednym dla każdej ze stron, w formie odrębnego, tematycznego załącznika do całościowego planu ochrony, zwanego dalej „załącznikiem antyterrorystycznym”

"Załącznik antyterrorystyczny" podlegający uzgodnieniu z ABW powinien zawierać formatkę pierwszej strony, tabelę ryzyka zagrożenia o charakterze terrorystycznym (wraz z określeniem poziomu zagrożenia terrorystycznego dla ochranianego obszaru, obiektu, urządzenia) oraz obustronne dane kontaktowe niezbędne do wzajemnej współpracy.

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień pierwszy (prezentacje multimedialne, wykorzystanie Internetu, pokaz środków mogących zostać użytych przez terrorystów, pytania, dyskusja, zajęcia praktyczne):

 • do godz. 13.00 – przyjazd i zakwaterowanie
 • Godz. 13.00 - 13.45 – obiad
 • Godz. 14.00 - 14.30 – otwarcie szkolenia oraz omówienie jego programu
 • Godz. 14.30 - 15.30 – „Aktualne zagrożenia terrorystyczne w Polsce”.
 • Godz. 15.30 – 16.30 – „Metody dokonywania ataków terrorystycznych, najczęstsze cele i miejsca. Możliwość wykorzystania środków CBRN”.
 • Godz. 16.30 - 16.45 – przerwa kawowa
 • Godz. 16.45 – 18.15 - „System antyterrorystyczny RP. Rządowe portale: antyterroryzm.gov.pl, MSWiA, RCB, ABW – wybrane aspekty”.
 • 18.15 – 19.00 - Zajęcia praktyczne („sporządzenie analizy stanu potencjalnych…(..) „zagrożeń o charakterze terrorystycznym”).
 • Godz. 19.00 – kolacja

Po pierwszym dniu szkolenia uczestnicy powinni nabyć praktyczne umiejętności z zakresu:

 • Opracowania aktualnej analizy zagrożenia terrorystycznego w Polsce i na danym obszarze.
 • Poznania metod oraz najczęstszych celów i miejsc ataków terrorystycznych, co pozwoli na zaplanowanie i zastosowanie adekwatnych środków przeciwdziałania.
 • Zdefiniowania zakresu odpowiedzialności poszczególnych służb i organów administracji rządowej w zakresie przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń terrorystycznych.

Dzień drugi (prezentacje multimedialne, pytania, dyskusja, zajęcia praktyczne):

 • Godz. 7.30 – 8.30 – śniadanie
 • Godz. 8.30 – 10.00 - „Załącznik antyterrorystyczny. Co powinien zawierać. Etapy uzgadniania”. Standardy środków bezpieczeństwa fizycznego”.
 • Godz. 10.00 – 11.00 -„Ustawa o ochronie osób i mienia. Uwagi w zakresie opracowywania planów ochrony fizycznej i technicznej obiektów”.
 • Godz. 11.00 – 11.15 – przerwa kawowa
 • Godz. 11.15 – 12.30 - „Omówienie wybranych aspektów ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz wybranych przepisów wykonawczych (katalog incydentów terrorystycznych, stopnie alarmowe), stanowiących zalecenia i rekomendacje do załącznika antyterrorystycznego”. Zajęcia praktyczne z opracowania procedury reagowania w przypadku wprowadzenia stopni alarmowych.
 • Godz. 12.30–13.00 - „Wybrane aspekty Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019”.
 • Godz. 13.00 – 13.15 – przerwa kawowa
 • Godz. 13.15–14.15 -„Krótkie omówienie innych regulacji prawnych, przepisów i wytycznych, w tym zwłaszcza związanych z NPOIK mogących być wykorzystanych w załączniku antyterrorystycznym”.
 • Godz. 14.15 – 15.00 – O czym należy pamiętać przy ewakuacji personelu na wypadek wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
 • Godz. 15.00-16.00 – obiad 
 • Godz. 16.00-19.00 - czas wolny
 • Godz. 19.00 - kolacja

Po drugim dniu szkolenia uczestnicy powinni nabyć praktyczne umiejętności z zakresu:

 • Poznania wszystkich elementów, które powinien zawierać „załącznik AT”.
 • Znajomości podstaw prawnych opracowania „załącznika terrorystycznego”.
 • Kwalifikowania danego czynu zgodnie z katalogiem incydentów terrorystycznych.
 • Opracowania informacji o zakresie przedsięwzięć wykonywanych w przypadku uruchomienia kolejnych czterech stopni alarmowych.
 • Znać procedury ewakuacji na wypadek wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

Dzień trzeci (prezentacja multimedialna, zajęcia praktyczne z wykorzystaniem materiałów szkoleniowych, wykorzystaniem flipcharta, pytania, dyskusja):

 • Godz. 7.30 – 8.30 – śniadanie
 • Godz. 8.30 – 9.45 - „Ocena zagrożeń i analiza ryzyka – wprowadzenie”.
 • Godz. 9.45 – 11.15 - „Załącznik antyterrorystyczny – analiza stanu (poziomu) zagrożenia o charakterze terrorystycznym, procedury ewakuacji na wypadek wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym – zajęcia praktyczne”.
 • Godz. 11.15-11.30 – przerwa kawowa
 • Godz. 11.30 – 13.45 – Zajęcia praktyczne w zakresie sporządzenia „załącznika antyterrorystycznego” – ciąg dalszy.
 • Godz. 13.45 – 14.00 – Podsumowanie, wręczenie certyfikatów i zakończenie szkolenia.
 • Godz. 14.00-14.45 – obiad
 • do godz. 15.00 – wyjazd z ośrodka

Po trzecim dniu szkolenia uczestnicy powinni nabyć praktyczne umiejętności pozwalające na:

 • Opracowanie przykładowego (wzorcowego) „załącznika antyterrorystycznego” z dostosowaniem go do specyfiki danej instytucji (lokalizacja, rodzaj i wielkość obiektu, rodzaj prowadzonej działalności).

 

Program ma charakter ramowy. Czas niektórych prezentacji, godziny rozpoczęcia i zakończenia w poszczególnych dniach szkolenia może ulec zmianie, w zależności od sugestii uczestników. Uczestnicy szkolenia nie wyjeżdżają z gotowym” załącznikiem antyterrorystycznym”.

Wszystkie tematy w programie szkolenia wynikają z wytycznych ABW dot. sporządzania „załącznika antyterrorystycznego”.

Ustawa prawo atomowe, Narodowy Program Ochrony IK, Standardy służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania IK – dobre praktyki, Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, roczny raport MSWiA o stanie bezpieczeństwa w Polsce (patrz załącznik nr 1).

 

„Załącznik antyterrorystyczny”- wykaz przepisów i dokumentów

Wybrane regulacje prawne:

 1. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 904):
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2016 r., w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym (Dz. U. z 2016 poz. 1092);
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2016 r., poz. 1101).
 2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1099 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590, tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 209):
  • Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej (NPOIK). Załącznik Nr 1 „Standardy służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania IK – dobre praktyki i rekomendacje” (uchwała nr 210 Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia NPOIK, uchwała nr 61 Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2016 r., zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia NPOIK).
 4. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r., prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r., poz. 1512 z późn. zm.).

Inne wybrane dokumenty:

 1. Uchwała nr 252 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r., „Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015-2016” (M. P. z 2014 r., poz. 1218).
 2. Instrukcja Szefa OCK w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia z 2008 roku
 3. Roczny „Raport MSWiA o stanie bezpieczeństwa w Polsce” (https://bip.mswia.gov.pl/bip/raport-o-stanie....).
 4. „Metodyka uzgadniania planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie” z 2016 roku (www.policja.pl/pol/kgp/biuro-prewencji...).
 5. Raport Europolu TE-SAT 2016 (www.europol.europa.eu)

Wybrane strony internetowe:

 1. antyterroryzm.gov.pl
 2. mswia.gov.pl
 3. abw.gov.pl
 4. rcb.gov.pl
Udostępnij: