Jesteśmy członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych zostało członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Czy zajmuje się Rzecznik?

 • stoi na straży praw mikro, małych i średnich przedsiębiorców;
 • występuje do właściwych organów władzy publicznej o zmianę przepisów, które są szkodliwe dla rozwoju przedsiębiorczości lub o wprowadzenie takich, które poprawią i usprawnią funkcjonowanie przedsiębiorców w Polsce;
 • działa na rzecz wprowadzenia w życie zapisów Konstytucji Biznesu;
 • występuje do właściwych organów władzy publicznej o interpretacje przepisów, wyjaśnienia prawne;
 • informuje właściwe organy nadzoru lub kontroli o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu organów administracji publicznej;
 • występuje z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego względem urzędników;,wnosi skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego;
 • informuje właściwe organy o dostrzeżonych barierach i utrudnieniach w zakresie wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski;
 • bierze udział w pracach nad projektami ustaw, które bezpośrednio wpływają na sektor MŚP;
 • zwraca się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosi skargi i skargi kasacyjne do sądu administracyjnego, a także uczestniczy w postępowaniach – na prawach przysługujących prokuratorowi.

Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców jest organem opiniodawczym i doradczym Rzecznika. Zapewnia stały i bezpośredni kontakt Rzecznika ze środowiskiem przedsiębiorców.

Rada zajmuje się:

 • wspieraniem Rzecznika w działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców;
 • monitorowaniem sytuacji przedsiębiorców z sektora MŚP;
 • diagnozowaniem problemów i reagowaniem w przypadkach wymagających interwencji Rzecznika;
 • opiniowaniem oraz opracowywaniem projektów ustaw, które bezpośrednio wpływają na sektor MŚP;

Opinie wydawane przez Radę dotyczą:

 • projektów aktów prawnych, dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej na terytorium  RP;
 • wystąpienia z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach dotyczących działalności gospodarczej;
 • stanu przestrzegania praw przedsiębiorców na terytorium RP, w tym zasady wolności działalności gospodarczej;
 • prowadzonej działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie związanym z wykonywaniem działalności gospodarczej na terytorium RP, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego.