Badanie potrzeb przedsiębiorstw w związku z transferem technologii

Na prośbę Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego zwracamy się z  propozycją udziału w badaniu małych lub średnich przedsiębiorców, którzy posiadają doświadczenie we współpracy  z instytucjami naukowymi lub pośredniczącymi w transferze technologii.

Badanie dotyczy potrzeb przedsiębiorstw w zakresie korzystania z serwisu Pstryk, a jego celem jest diagnoza i analiza w zakresie usług oferowanych przez serwis wspierający transfer wiedzy i technologii. Serwis umożliwia przedsiębiorcom zgłoszenie zapotrzebowania na rozwiązanie nurtującego zagadnienia technologicznego lub naukowo-badawczego. Oferuje nawiązanie kontaktu z 61 brokerami innowacji reprezentującymi Centra Transferu Technologii lub inne podmioty oferujące pomoc w transferze wiedzy i technologii, które zdefiniowały swoją działalność w ramach 55 różnych branż.

Etap I – diagnoza

W pierwszym etapie zostanie przeprowadzona analiza danych zastanych, uwzględniająca dostępne informacje związane z funkcjonowaniem serwisu Pstryk. Następnie, w celu identyfikacji najważniejszych obszarów problemowych związanych z usługą, zostaną przeprowadzone indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami instytucji zarejestrowanych w serwisie Pstryk, zajmujących się transferem technologii i współpracą z przedsiębiorstwami.

Etap II – eksploracja

W ramach drugiego etapu zostanie zebrany materiał empiryczny pozwalający na realizację sformułowanych celów badawczych. Planowane jest przeprowadzenie badania jakościowego w formie pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI).

Specyfika usługi polegającej na mariażu przedsiębiorców z instytucjami zajmującymi się transferem technologii wymaga skoncentrowania działań badawczych na grupie przedsiębiorców, zainteresowanych transferem technologii lub mających doświadczenie w tym obszarze, którzy mogą stanowić potencjalnych odbiorców serwisu Pstryk. Do rozmów zaproszeni zostaną przedsiębiorcy rekomendowani przez Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH).

Dobór próby do badania ma charakter celowy i wynika ze specyfiki usługi świadczonej za pomocą serwisu Pstryk. Przy doborze badanych zostanie uwzględniona zarówno wielkość przedsiębiorstwa, jak i charakter jego działalności (usługowy, produkcyjny).

Przy założeniu otrzymania od Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców i PAIH danych kontaktowych do zainteresowanych podmiotów gospodarczych, proponujemy przeprowadzenie wywiadów z rozmówcami z przedsiębiorstw według następującego schematu:

cechy przedsiębiorstw małe i średnie przedsiębiorstwa duże

przedsiębiorstwa

razem
usługowy charakter działalności trzy wywiady dwa wywiady pięć wywiadów
produkcyjny charakter działalności trzy wywiady dwa wywiady pięć wywiadów
razem sześć wywiadów cztery wywiady dziesięć wywiadów

 

W badaniu jakościowym poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • dotychczasowe doświadczenia przedsiębiorstw w obszarze transferu technologii
    i współpracy z instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość oraz procesy innowacyjne,
  • identyfikacja sposobów współpracy przedsiębiorstw z instytucjami zajmującymi się transferem wiedzy i technologii oraz wspierającymi działalność innowacyjną przedsiębiorstw,
  • ocena założeń i ocena działania serwisu Pstryk,
  • identyfikacja motywacji do skorzystania z serwisu Pstryk,
  • identyfikacja korzyści i barier związanych z możliwością skorzystania z serwisu Pstryk,
  • ocena propozycji nowych rozwiązań mających na celu zwiększenie zainteresowania serwisem Pstryk.

Etap III – analiza i wnioskowanie

Ostatni etap procedury badawczej obejmuje prace analityczne oraz opracowanie wyników
i wniosków z badania w formie raportu.

Termin realizacji badania uzależniony jest przede wszystkim od wskazania przez Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz PAIH przedsiębiorstw zainteresowanych transferem technologii lub mających doświadczenia w tym obszarze i pozyskania ich zgody na udział w badaniu, a w następnej kolejności od dostępności rozmówców.

Termin zgłaszania się chętnych przedsiębiorców do dnia 10 lipca 2019 r.