Założenia strategii cyber…

Założenia strategii cyberbezpieczeństwa dla RP

Ministerstwo Cyfryzacji wydało założenia strategii cyberbezpieczeństwa i zaprasza do udziału w konsultacjach.
Jak czytamy na stronie Ministerstwa:
„Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni określają trzy podstawowe obszary Technika – Procedury – Ludzie.
Analizy stanu aktualnego wskazują, że o ile obszar techniczny jest na zadowalającym poziomie i należy  dbać o jego dalszy rozwój, to pozostałe dwa obszary (Procedury i Ludzie) należy jak najszybciej podnieść na znacznie wyższy poziom organizacyjny. Dlatego też, w prezentowanym dokumencie główny nacisk kładzie się na sferę organizacyjną systemu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Zakłada się, że opracowane Założenia Strategii Cyberbezpieczeństwa dla RP, jako dokument kierunkowy, stanowiły będą podstawę do opracowania Strategii Cyberbezpieczeństwa RP, która to będzie dokumentem dokładniej opisującym wszystkie wskazane kierunki działań.”