Szkolenie obronne

PODSTAWOWE CELE SZKOLENIA:

 • Uzyskanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego.
 • Kształtowanie u pracowników postaw patriotycznych i proobronnych wobec Państwa Polskiego.
 • Nabycie umiejętności poruszania się w obszarze zadań i procedur obejmujących gotowość obronną państwa.
 • Kształtowanie umiejętności i nawyków pożądanych w dziedzinie obronności państwa.
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania pomiędzy organami władzy państwowej oraz przedsiębiorcami a jednostkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych RP.
 • Usystematyzowanie posiadanej wiedzy.
 • Nabycie umiejętności używania nabytej wiedzy w praktyce.

UCZESTNICY SZKOLENIA:

 • Pracownicy organów administracji rządowej.
 • Pracownicy organów administracji samorządowej.
 • Pracownicy przedsiębiorstw.

TEMATYKA SZKOLENIA – do wyboru

 • Zapoznanie się z celami, programem i przebiegiem szkolenia;
 • Wybrane problemy bezpieczeństwa narodowego;
 • System bezpieczeństwa narodowego (SBN);
 • System Obrony Państwa (SOP);
 • SBN RP, SRSBN RP, PSDO RP;
 • Sytuacje i stany nadzwyczajne;
 • Istota gotowości obronnej państwa. System stałych dyżurów;
 • Zasady przygotowania i funkcjonowania stanowisk kierowania;
 • Zasady ewakuacji ludności;
 • Planowanie operacyjne w administracji publicznej i wybranych przedsiębiorstwach;
 • Zobowiązania przedsiębiorców na rzecz obronności państwa i bezpieczeństwa narodowego;
 • Obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa i ich ochrona;
 • Przygotowanie do militaryzacji;
 • System zarządzania kryzysowego, jako element obronności i bezpieczeństwa narodowego. Stopnie alarmowe, obowiązujące w RP;
 • Przygotowanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronności państwa;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności;
 • System reklamowania w wojsku i nadawania przydziałów mobilizacyjnych.

Szkolenie adresowane jest do osób realizujących lub mających realizować zadania obronne, lub chcących uzyskać wiedzę na temat bezpieczeństwa i obronności RP. Szkolenie ma charakter jawny.

Z uwagi, ze tematyka szkolenia obejmuje 5 dni szkoleniowych, w czasie pierwszego dnia szkolenia, uczestnicy dokonują wyboru tematów z przedstawionych powyżej na drugi i WSTEPNIE trzeci dzień szkolenia.

PROGRAM BĘDZIE REALIZOWANY W FORMIE: prezentacji multimedialnych, wykorzystanie Internetu, dyskusji i pytań.

Wykładowca: insp. Dariusz Deptała

DZIEŃ PIERWSZY

 • Do godz. 13.00 – przyjazd do ośrodka
 • 13.00-14.00 – Obiad
 • 14.00-14.45 – Otwarcie szkolenia. Zapoznanie się z celami, programem i przebiegiem szkolenia. Informacje organizacyjne. Słownik pojęć i używane skróty. Krótka informacja o organizatorze szkolenia.
 • 14.45 – 15.30 – Wybrane problemy bezpieczeństwa narodowego.
 • 15.30 – 15.45 – Przerwa kawowa
 • 15.45 – 17.15 – System Obrony Państwa (SOP) w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego (SBN) – wybrane problemy.
 • 17.15 – 17.30 – Przerwa
 • 17.30 – 18.15 – c.d. System Obrony Państwa (SOP) w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego (SBN) – wybrane problemy.
 • 18.15 – 19.00 – Sytuacje i stany nadzwyczajne.
 • 19.00 – 19.15 – Dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia szkolenia.
 • 19.15 – kolacja

DZIEŃ DRUGI [1]

 • 7.15 – 8.00 – Śniadanie
 • 8.00 – 9.30 – Gotowość obronna państwa. System stałych dyżurów.
 • 9.30 – 9.45 – Przerwa kawowa
 • 9.45 – 10.30 – c.d. Gotowość obronna państwa. System stałych dyżurów.
 • 10.30 – 11.15 – Zasady przygotowania i funkcjonowania stanowisk kierowania
 • 11.15 – 11.30 – Przerwa kawowa
 • 11.30 – 13.00 – Zasady ewakuacji.
 • 13.00 – 13.15 – Przerwa
 • 13.15 – 14.45 – Planowanie operacyjne w administracji publicznej i wybranych przedsiębiorstwach.
 • 14.45 – 15.15 – Dyskusja problemowa, pytania, wymiana poglądów oraz podsumowanie II dnia szkolenia.
 • 15.15 – Obiad i czas wolny.
 • 19.00 – Kolacja

DZIEŃ TRZECI [2]

 • 7.15 – 8.00 – Śniadanie
 • 8.00 – 9.30 – Zobowiązania przedsiębiorców na rzecz obronności państwa i bezpieczeństwa narodowego. Świadczenia osobiste i rzeczowe
 • 9.30 – 9.45 – Przerwa kawowa
 • 9.45 – 11.15 – Obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie w okresie pokoju, kryzysu i wojny.
 • 11.15 – 11.30 – Przerwa kawowa
 • 11.30 – 13.00 – System Zarządzania Kryzysowego , jako element obronności i bezpieczeństwa narodowego. Stopnie alarmowe LUB Przygotowanie do militaryzacji LUB Przygotowanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronności państwa LUB System reklamowania w wojsku i nadawani przydziałów mobilizacyjnych. LUB Dyskusja, wymiana poglądów, pytania.
 • 13.00 – 13.15 Podsumowanie i zakończenie szkolenia
 • 13.15 – 14.00 – Obiad i wyjazd z ośrodka

[1] Poniższa tematyka jest propozycją wykładowcy, uzgodnienie z uczestnikami zakresu tematycznego opisanego w części „tematyka szkolenia” nastąpi w czasie podsumowania pierwszego dnia szkolenia.

[2] Poniższa tematyka jest propozycją wykładowcy, uzgodnienie z uczestnikami zakresu tematycznego opisanego w części „tematyka szkolenia” nastąpi w czasie podsumowania drugiego dnia szkolenia

 

Udostępnij:

Najbliższe terminy szkoleń

Udostępnij: