Szkolenie obronne

 

PODSTAWOWE CELE SZKOLENIA:

 • Uzyskanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego.
 • Nabycie umiejętności poruszania się w obszarze zadań i procedur obejmujących gotowość obronną państwa.
 • Kształtowanie umiejętności i nawyków pożądanych w dziedzinie obronności państwa.
 • Umiejętność współdziałania pomiędzy organami władzy państwowej oraz przedsiębiorcami a jednostkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych RP.
 • Usystematyzowanie posiadanych wiadomości i nabycie umiejętności używania nabytej wiedzy w praktyce.

UCZESTNICY SZKOLENIA:

 • Pracownicy organów administracji rządowej.
 • Pracownicy organów administracji samorządowej.
 • Pracownicy przedsiębiorstw.

TEMATYKA SZKOLENIA – do wyboru

 • Zapoznanie się z celami, programem i przebiegiem szkolenia;
 • Wybrane problemy bezpieczeństwa narodowego;
 • System bezpieczeństwa narodowego (SBN);
 • System Obrony Państwa (SOP);
 • SBN RP, SRSBN RP, PSDO RP;
 • Sytuacje i stany nadzwyczajne;
 • Istota gotowości obronnej państwa. System stałych dyżurów;
 • Zasady przygotowania i funkcjonowania stanowisk kierowania;
 • Zasady ewakuacji ludności;
 • Planowanie operacyjne w administracji publicznej i wybranych przedsiębiorstwach;
 • Zobowiązania przedsiębiorców na rzecz obronności państwa i bezpieczeństwa narodowego;
 • Obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa i ich ochrona;
 • Przygotowanie do militaryzacji;
 • System zarządzania kryzysowego, jako element obronności i bezpieczeństwa narodowego. Stopnie alarmowe, obowiązujące w RP;
 • Przygotowanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronności państwa;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności;
 • System reklamowania w wojsku i nadawania przydziałów mobilizacyjnych.

Szkolenie adresowane jest do osób realizujących lub mających realizować zadania obronne, lub chcących uzyskać wiedzę na temat bezpieczeństwa i obronności RP. Szkolenie ma charakter jawny.

Z uwagi, że tematyka szkolenia obejmuje 5 dni szkoleniowych, w czasie pierwszego dnia szkolenia, uczestnicy dokonują wyboru tematów z przedstawionych powyżej na drugi i trzeci dzień szkolenia.

PROGRAM BĘDZIE REALIZOWANY W FORMIE: prezentacji multimedialnych, wykorzystanie Internetu, dyskusji i pytań.

Wykładowca: insp. Dariusz Deptała

DZIEŃ PIERWSZY

 • Do godz. 13.00 – przyjazd do ośrodka
 • 13.00-14.00 – Obiad
 • 14.00-14.45 - Otwarcie szkolenia. Zapoznanie się z celami, programem i przebiegiem szkolenia. Informacje organizacyjne. Słownik pojęć i używane skróty. Krótka informacja o organizatorze szkolenia.
 • 14.45 – 15.30 - Wybrane problemy bezpieczeństwa narodowego.
 • 15.30 – 15.45 - Przerwa kawowa
 • 15.45 – 17.15 – System Obrony Państwa (SOP) w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego (SBN) – wybrane problemy.
 • 17.15 – 17.30 – Przerwa
 • 17.30 – 18.15 – c.d. System Obrony Państwa (SOP) w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego (SBN) – wybrane problemy.
 • 18.15 – 19.00 – Sytuacje i stany nadzwyczajne.
 • 19.00 – 19.15 – Dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia szkolenia.
 • 19.15 – kolacja

DZIEŃ DRUGI [1]

 • 7.15 – 8.00 - Śniadanie
 • 8.00 – 9.30 - Gotowość obronna państwa. System stałych dyżurów.
 • 9.30 – 9.45 – Przerwa kawowa
 • 9.45 – 10.30 – c.d. Gotowość obronna państwa. System stałych dyżurów.
 • 10.30 – 11.15 – Zasady przygotowania i funkcjonowania stanowisk kierowania
 • 11.15 – 11.30 – Przerwa kawowa
 • 11.30 – 13.00 – Zasady ewakuacji.
 • 13.00 – 13.15 – Przerwa
 • 13.15 – 14.45 – Planowanie operacyjne w administracji publicznej i wybranych przedsiębiorstwach.
 • 14.45 – 15.15 - Dyskusja problemowa, pytania, wymiana poglądów oraz podsumowanie II dnia szkolenia.
 • 15.15 – Obiad i czas wolny.
 • 19.00 – Kolacja

DZIEŃ TRZECI [2]

 • 7.15 – 8.00 - Śniadanie
 • 8.00 – 9.30 – Zobowiązania przedsiębiorców na rzecz obronności państwa i bezpieczeństwa narodowego. Świadczenia osobiste i rzeczowe
 • 9.30 – 9.45 – Przerwa kawowa
 • 9.45 – 11.15 - Obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie w okresie pokoju, kryzysu i wojny.
 • 11.15 – 11.30 - Przerwa kawowa
 • 11.30 – 13.00 - System Zarządzania Kryzysowego , jako element obronności i bezpieczeństwa narodowego. Stopnie alarmowe LUB Przygotowanie do militaryzacji LUB Przygotowanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronności państwa LUB System reklamowania w wojsku i nadawani przydziałów mobilizacyjnych. LUB Dyskusja, wymiana poglądów, pytania.
 • 13.00 – 13.15 Podsumowanie i zakończenie szkolenia
 • 13.15 – 14.00 – Obiad i wyjazd z ośrodka

[1] Poniższa tematyka jest propozycją wykładowcy, uzgodnienie z uczestnikami zakresu tematycznego opisanego w części „tematyka szkolenia” nastąpi w czasie podsumowania pierwszego dnia szkolenia.

[2] Poniższa tematyka jest propozycją wykładowcy, uzgodnienie z uczestnikami zakresu tematycznego opisanego w części „tematyka szkolenia” nastąpi w czasie podsumowania drugiego dnia szkolenia

 

Szkolenie

Dane uczestnika

Zakwaterowanie / Zniżki
Pokój dwuosobowyPokój jednoosobowy

Cena: zł netto


Brak5 %10 %Indywidualna

5 % - członkowie KSOIN, uczestnicy szkoleń z 2017 i 2018 r., uczestnictwo 2 osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach organizowanych przez KSOIN.

10 % - uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach organizowanych przez KSOIN.

Oświadczam, że jestem zwolniony z podatku VAT, w związku z finansowaniem szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Dane do faktury
Firma / InstytucjaOsoba prywatna

Oświadczam, że zapoznałem/am się z

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail informacji handlowych, dotyczących organizowanych przez KSOIN szkoleń i innych wydarzeń w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą tradycyjną na wskazany adres pocztowy informacji handlowych, dotyczących organizowanych przez KSOIN szkoleń i innych wydarzeń.

Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

Dariusz Deptała, mgr, inspektor Policji (pułkownik) w st. spocz. (28 lat służby).

Ukończył studia o specjalizacji prawno-kryminologicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zdobywał pracując między innymi w jednostkach Komendy Głównej Policji: Biurze Dochodzeniowo-Śledczym, Biurze do Walki z Przestępczością Zorganizowaną, Biurze Kryminalnym, Głównym Sztabie Policji (m.in. zajmował się sprawami obronnymi).  Przez 8 lat był  naczelnikiem Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru Centralnego Biura Śledczego KGP.

Ukończył wiele kursów i szkoleń z zakresu szeroko pojętych zagadnień antyterrorystycznych i minersko-pirotechnicznych, zarządzania kryzysowego, operacji pod przykryciem, kierowania operacjami: min. w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Japonii, Irlandii, Holandii.

Był przedstawicielem Polski w Grupie Roboczej ds. Terroryzmu Sekretariatu Generalnego Rady UE w Brukseli oraz Europolu w Hadze i Grupy Doradczej ds. CBRN w Komisji Europejskiej w Brukseli.

W latach 2010-2012 był Radcą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a następnie Ministra Spraw Wewnętrznych.

W czasie służby w Policji i pracy w MSWiA był członkiem wspólnych zespołów, w skład których wchodziły różne struktury MON. Współpracował z  jednostkami wojskowymi w tym o charakterze specjalnym i służbami wojskowymi oraz jednostkami NATO, zwłaszcza amerykańskimi. Uczestniczył w zabezpieczeniu ćwiczeń NATO  oraz  szczytów Grupy G8.

Dariusz Deptała jest również współautorem internetowej witryny rządowej antyterroryzm.gov.pl,  Narodowego Programu Antyterrorystycznego RP  oraz koncepcji zabezpieczenia EURO, w tym przeciwko zagrożeniom CBRN również z udziałem SZ RP.

Dariusz Deptała posiada duże doświadczenie dydaktyczne. Jest byłym wykładowcą:  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,  Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie, Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Od 2017 r. jest członkiem Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

W marcu 2018 r. ponownie ukończył kurs szkolenia obronnego w Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie.

W latach 2012-2019 był Dyrektorem Regionalnym w Krajowym Stowarzyszeniu Ochrony Informacji Niejawnych.

Aktualnie prowadzi zajęcia z następujących zagadnień: przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym i prewencja antyterrorystyczna, w tym z tzw. załącznika antyterrorystycznego, sprawy obronne, zarządzanie bezpieczeństwem obiektów, bezpieczeństwa osobistego.

Przyjazd uczestników, rejestracja i zakwaterowanie: przyjazd w pierwszym dniu od godz. 12.00, o godz. 13.00 obiad, rozpoczęcie zajęć programowych o godz. 14.00, a zakończenie zajęć w dniu ostatnim ok. godz. 14.00.

Koszt uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach 3 dniowych wynosi od osoby:

 • 1900 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym
 • 1800 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat/zaświadczenie, wyżywienie i zakwaterowanie. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%. Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.

Preferencyjne zniżki: członkowie KSOIN – 5%, uczestnicy szkoleń z 2017 i 2018 r. – 5%, uczestnictwo 2 osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 5%, uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 10%. Zniżki nie sumują się.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć podając datę i miejsce szkolenia. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać e-mailem na adres biuro@ksoin.pl, faksem na numer 32 206 46 01 lub pocztą na adres siedziby KSOIN. Istnieje możliwość zgłoszenia elektronicznego na stronie www.ksoin.pl. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje data zgłoszenia.

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na konto KSOIN: PEKAO SA I Oddział w Katowicach, nr rachunku 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927 na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć (nie dotyczy sfery budżetowej).

Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona na 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć nie zwalnia od zapłaty. Rezygnacje prosimy zgłaszać na adres biuro@ksoin.pl oraz telefonicznie pod nr 32 206 46 00.

Najbliższe szkolenie

7-9 października 2019
Rynia k. Warszawy, AMW REWITA

Pozostałe terminy

18-20 listopada 2019
Zakopane, Ośrodek Wypoczynkowy START

Udostępnij: