Szkolenie obronne

Dla kogo? Osoby zajmujące kierownicze stanowiska, kierownicy podległych im i nadzorowanych przez nich jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności państwa oraz zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych.

Cele szkolenia:

 • Uzyskanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego;
 • Nabycie umiejętności poruszania się w obszarze zadań i procedur obejmujących gotowość obronną państwa;
 • Kształtowanie umiejętności i nawyków pożądanych w dziedzinie obronności państwa;
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania pomiędzy przedsiębiorcami a jednostkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych RP,
 • Usystematyzowanie posiadanej wiedzy;
 • Nabycie umiejętności używania nabytej wiedzy w praktyce;
 • Kształtowanie u pracowników postaw patriotycznych i proobronnych wobec Państwa Polskiego.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa przez 3 dni i obejmuje 24 godziny szkoleniowe.

Zakres tematyczny:

 • Zapoznanie się z celami, programem i przebiegiem szkolenia;
 • Wybrane problemy bezpieczeństwa narodowego;
 • System bezpieczeństwa narodowego (SBN);
 • System Obrony Państwa (SOP);
 • SBN RP, SRSBN RP, PSDO RP;
 • Sytuacje i stany nadzwyczajne;
 • Istota gotowości obronnej państwa. System stałych dyżurów;
 • Zasady przygotowania i funkcjonowania stanowisk kierowania;
 • Zasady ewakuacji ludności;
 • Planowanie operacyjne w administracji publicznej i wybranych przedsiębiorstwach;
 • Zobowiązania przedsiębiorców na rzecz obronności państwa i bezpieczeństwa narodowego;
 • Obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa i ich ochrona;
 • Przygotowanie do militaryzacji;
 • System ZK, jako element obronności i bezpieczeństwa narodowego. Stopnie alarmowe;
 • Przygotowanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronności państwa;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności.

PROGRAM BĘDZIE REALIZOWANY W FORMIE: prezentacji multimedialnych, wykorzystanie Internetu, dyskusji i pytań.

Wykładowca: insp. Dariusz Deptała

DZIEŃ PIERWSZY

 • do godz. 13.00 - przyjazd do ośrodka
 • 13.00-13.55 - obiad
 • 14.00-14.45 - Otwarcie szkolenia. Zapoznanie się  z celami, programem i przebiegiem szkolenia. Informacje organizacyjne. Słownik pojęć i używane skróty. Krótka informacja o organizatorze szkolenia.
 • 14.45 – 15.30 - Wybrane problemy bezpieczeństwa narodowego.
 • 15.30 – 15.45 - przerwa
 • 15.45 – 17.15 - System Obrony Państwa (SOP) w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego (SBN) – wybrane problemy.
 • 17.15 – 17.30 - przerwa kawowa
 • 17.30 – 18.15 - c.d. System Obrony Państwa (SOP) w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego (SBN) – wybrane problemy.
 • 18.15 – 19.00 - Sytuacje i stany nadzwyczajne.
 • 19.00 – 19.15 - Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia, dyskusja i pytania.
 • 19.15 - kolacja

DZIEŃ DRUGI

 • 7.00 – 7.55 - śniadanie
 • 8.00 – 9.30 - Gotowość obronna państwa. System stałych dyżurów.
 • 9.30 – 9.45 - przerwa
 • 9.45 – 10.30 - c.d. Gotowość obronna państwa. System stałych dyżurów.
 • 10.30 – 11.15 - Zasady przygotowania i funkcjonowania stanowisk kierowania
 • 11.15 – 11.30 - przerwa kawowa
 • 11.30 – 13.00 - Zasady ewakuacji.
 • 13.00 – 13.15 - przerwa
 • 13.15 – 15.00 - Planowanie operacyjne w administracji publicznej i wybranych przedsiębiorstwach.
 • 15.00 – 15.15 - Podsumowanie drugiego dnia szkolenia, dyskusja i pytania.
 • 15.15 - 19.00 obiad i czas wolny
 • 19.00 - kolacja

DZIEŃ TRZECI

 • 7.00 – 7.55 - Śniadanie
 • 8.00 – 9.30 - Zobowiązania przedsiębiorców na rzecz obronności państwa i bezpieczeństwa narodowego. Świadczenia osobiste i rzeczowe.
 • 9.30 – 9.45 - przerwa
 • 9.45 – 11.15 - Obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie w okresie pokoju, kryzysu i wojny.
 • 11.15 – 11.30 - przerwa kawowa
 • 11.30 – 13.00 - System ZK, jako element obronności i bezpieczeństwa narodowego. Stopnie alarmowe LUB Przygotowanie do militaryzacji LUB Przygotowanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronności państwa.
 • 13.00 – 13.15  - podsumowanie i zakończenie szkolenia
 • 13.15 – 14.00 - obiad i wyjazd z ośrodka

Najbliższe terminy szkoleń

Udostępnij: