Szkolenie obronne

Dla kogo? Osoby zajmujące kierownicze stanowiska, kierownicy podległych im i nadzorowanych przez nich jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności państwa oraz zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych.

Cele szkolenia:

 • Uzyskanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego.
 • Nabycie umiejętności poruszania się w obszarze zadań i procedur obejmujących gotowość obroną państwa.
 • Kształtowanie umiejętności i nawyków pożądanych w dziedzinie obronności państwa.
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania pomiędzy przedsiębiorcami a jednostkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych RP.
 • Kształtowanie u pracowników postaw patriotycznych i proobronnych wobec państwa polskiego.
 • Usystematyzowanie posiadanej wiedzy.
 • Nabycie umiejętności stosowania wiedzy w praktyce.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa przez 3 dni i obejmuje 24 godziny szkoleniowe.

Zakres tematyczny:

 • Bezpieczeństwo i obronność państwa - wprowadzenie.
 • System bezpieczeństwa narodowego.
 • NATO i jego rola w systemie bezpieczeństwa państwa.
 • Przygotowanie i gotowość obronna państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego.
 • Stany gotowości obronnej państwa.
 • Warunki i tryb wprowadzania stanów gotowości obronnej państwa.
 • System stałego dyżuru.
 • Podejmowane przedsięwzięcia w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa.
 • Zadania i obowiązki przedsiębiorców na rzecz obronności państwa.
 • Świadczenia na rzecz obronności państwa (osobiste, rzeczowe, szczególne).
 • Przygotowanie do militaryzacji oraz prowadzenie szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa.
 • Rozwiązywanie zagadnień cywilno-wojskowych reagowania w sytuacjach kryzysowych.
 • Przedsiębiorstwa o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.
 • Zakładowe Plany Mobilizacji Gospodarki (PMG-Z), jako część PMG.
 • Projekty nowych regulacji dla przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

Wykładowca:

insp. Dariusz Deptała

Najbliższe terminy szkoleń

Udostępnij: