Warsztaty z ochrony danych osobowych dla Inspektorów Ochrony Danych oraz Specjalistów ds. ochrony danych osobowych

3-DNIOWE „WARSZTATY Z OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DLA PRAKTYKÓW – INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH I SPECJALISTÓW DS. OCHRONY DANYCH”

Intensywne, przekrojowe i bogate w case study warsztaty dla wszystkich, którzy potrzebują ugruntowania i zaktualizowania wiedzy oraz konkretnego wsparcia / pogłębionej dyskusji na temat praktycznych problemów z zakresu ochrony danych osobowych.

DLA KOGO?

Warsztaty skierowane są do praktyków – osób zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych, które na co dzień borykają się z różnorodnymi problemami w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych w organizacjach i potrzebują:

 • informacji, jakie zmiany praktyczne dla administratora danych oraz inspektora ochrony danych (wcześniej administratora bezpieczeństwa informacji ABI) niesie ze sobą Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO);
 • ugruntowania i zaktualizowania posiadanej wiedzy;
 • praktycznych porad, jak wdrożyć i zaktualizować sprawnie działający system ochrony danych osobowych w organizacji;
 • udoskonalenia praktycznych umiejętności tworzenia i aktualizacji dokumentacji systemu ochrony danych osobowych;
 • wspólnego poszukiwania optymalnych rozwiązań bardziej i mniej zaawansowanych problemów związanych ze stosowaniem prawa ochrony danych osobowych w praktyce (case study) – na bazie doświadczeń trenera i innych uczestników;
 • ciekawej dyskusji i moderowanej wymiany poglądów na tematy związane z ochroną danych osobowych.

Warsztaty prowadzone są przez praktyka, inspektora ochrony danych (wcześniej wieloletniego administratora bezpieczeństwa informacji), osobę prowadzącą wdrożenia systemów ochrony danych osobowych w dużych i mniejszych organizacjach. Adresowane są w szczególności do osób, które posiadają już pewien stopień wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych (np. uczestników „Kursu podstawowego z ochrony danych osobowych – Inspektor Ochrony Danych”): Inspektorów Ochrony Danych, Specjalistów ds. ochrony danych osobowych, Administratorów danych, Kadry kierowniczej odpowiedzialnej za system ochrony danych oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych.

Warsztaty są doskonałą okazją do dyskusji, podzielenia się wypracowanymi rozwiązaniami, wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktów z osobami z branży w celu wzajemnego wspiera się w wykonywaniu zadań z obszaru ochrony danych osobowych.

NADRZĘDNE CELE WARSZTATÓW:

 1. Ugruntowanie i aktualizacja wiedzy z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych oraz wzbogacenie jej o aspekty praktyczne pod kątem RODO:
  • najważniejsze różnice praktyczne pomiędzy RODO a „starą” Ustawą o ochronie danych osobowych;
  • nowe zasady ochrony danych osobowych wprowadzone przez Rozporządzenie;
  • funkcja ABI ze „starej” Ustawy o ochronie danych osobowych a funkcja Inspektora ochrony danych wprowadzonego przez RODO (podobieństwa i różnice).
 2. Wspólne poszukiwanie optymalnych rozwiązań problemów związanych ze stosowaniem zasad ochrony danych osobowych w codziennym funkcjonowaniu organizacji – case study.
 3. Pokazanie koncepcji i metod pracy z danymi osobowymi wartych skopiowania, jak
  i potencjalnych błędów, których należy unikać.
 4. Dyskusja, wymiana doświadczeń, nawiązanie kontaktów z osobami z branży.
 5. Omówienie ustawowych obowiązków IOD oraz przekazanie praktycznych wskazówek ułatwiających profesjonalne i bezpieczne realizowanie zadań IOD.
 6. Zdobycie wiedzy, jak w praktyce wdrożyć/usprawnić system ochrony danych osobowych w organizacji, w tym:
  • jak zaprojektować/zmodyfikować system ochrony danych osobowych, aby spełniał wymogi unijnego Rozporządzenia? Na co położyć nacisk?
  • jak opracować/udoskonalić dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych?
 7. Wyjaśnienie różnic między udostępnieniem a powierzeniem danych, analiza konkretnych przykładów „z życia wziętych”, kiedy powierzyć a kiedy udostępnić dane osobowe.
 8. Wyjaśnienie najnowszych zmian prawnych (m. in. koncepcja wspólnego administratora danych) – co oznaczają w praktyce i jakie obowiązki generują.
 9. Przedstawienie aktualnych stanowisk, zaleceń i interpretacji organu nadzorczego.
 10. Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych.

METODY I ŚRODKI WARSZTATÓW:

 • studia przypadków (case study),
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • prezentacja multimedialna,
 • dyskusja uczestników i prowadzącego,
 • wykład interaktywny z możliwością bieżącego zadawania pytań i dzielenia się wątpliwościami,
 • wymiana doświadczeń wynikających z codziennej praktyki związanej z przetwarzaniem danych osobowych.

PLAN RAMOWY:

 1. Na rozgrzewkę – definicje z RODO a praktyka:
  • nietypowe dane osobowe: wizerunek, dane biometryczne, numer IP komputera, nagrania głosowe;
  • czy dane przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą podlegają przepisom RODO?
  • co zrobić z informacjami o osobach zmarłych?
  • czy dane służbowe podlegają ochronie?
  • koncepcja wspólnego administratora danych – problemy praktyczne.
 2. Ochrona danych osobowych – uprawnienie czy obowiązek?
  Krajowe i unijne regulacje prawne, przepisy szczególne a RODO oraz „nowa” ustawa o ochronie danych osobowych. System ochrony danych osobowych w nowej odsłonie.
 3. Przesłanki prawne przetwarzania danych osobowych zwykłych i szczególnie chronionych:
  • którą przesłankę zastosować i dlaczego?
  • ćwiczenie praktyczne – wskazanie podstaw prawnych przetwarzania wybranych czynności przetwarzania danych osobowych funkcjonujących w organizacji
  • kiedy i dlaczego nie możemy prosić o zgodę na przetwarzanie danych?
  • przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy, dostawców, osób składających reklamację, pracowników, klientów –  często występujące błędy w określaniu podstawy prawnej.
 4. Kluczowe zasady legalnego przetwarzania danych osobowych:
  minimalizacja danych, celowość, czasowość, merytoryczna poprawność, przejrzystość i legalność przetwarzanych danych – na czym polegają w praktyce i dlaczego stanowią sedno systemu ochrony danych osobowych?
 5. Klauzula informacyjna – gdzie powinna być a często jej nie ma? Garść problemów z klauzulami informacyjnymi. Ćwiczenia praktyczne:
  • opracowanie wzorcowej klauzuli informacyjnej,
  • opracowanie wzorcowej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Powierzyć czy udostępnić dane osobowe? Case study:
  • przekazywanie danych osobowych związkom zawodowym;
  • podmioty serwisujące systemy informatyczne;
  • komornicy, banki;
  • dodatkowa opieka medyczna, ubezpieczyciele, medycyna pracy;
  • usługi BHP;
  • wybrane przykłady przekazania danych osobowych poza organizację zgłaszane przez Uczestników – powierzenie czy udostępnienie? (dyskusja);
  • o czym pamiętać, zawierając umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO?
 7. Inspektor Ochrony Danych – osoba monitorująca przestrzeganie RODO:
  • obowiązek wyznaczenia IOD – interpretacje i problemy praktyczne, opinia Grupy Roboczej art. 29;
  • jak zorganizować system ochrony danych osobowych – jeśli nie IOD to kto?
  • status IOD i kwalifikacje zawodowe osoby pełniącej tę funkcję;
  • zaświadczenie o niekaralności IOD w aktach osobowych – czy jest konieczne/dopuszczalne?
  • wykonywanie zadań IOD – problemy praktyczne;
  • wypełnianie obowiązków RODO w podmiotach, które nie wyznaczyły IOD.
 8. System ochrony danych osobowych zgodny z RODO
  Jak zaprojektować/zmodyfikować system ochrony danych osobowych, aby spełniał on wymogi RODO? Na co położyć nacisk?
 9. Opracowanie/aktualizacja dokumentacji systemu ochrony danych osobowych:
  • praktyczne wskazówki, jak opracować/zaktualizować Politykę ochrony danych osobowych;
  • kiedy scalić kilka czynności przetwarzania danych w jedną?
  • rejestr czynności przetwarzania danych i rejestr kategorii czynności przetwarzania danych – problemy praktyczne;
  • (nie)łatwa procedura nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
  • procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą oraz procedura zgłaszania naruszeń – najważniejsza i najtrudniejsza dokumentacja wewnętrzna;
  • zapomniany obowiązek prowadzenia ewidencji udostępnień danych osobowych – jak prowadzić ten rejestr i dlaczego jest potrzebny?
  • dokumentacja wewnętrzna według RODO – check lista wdrożeniowa;
  • często występujące błędy w dokumentacji i wskazówki, jak ich unikać.
 10. Zadania IOD/Specjalisty ds. ochrony danych osobowych w praktyce – czyli ciekawe kazusy „z życia wzięte”:
  • przepustki testem na znajomość przepisów o ochronie danych osobowych;
  • co oznacza odwołanie zgody na przetwarzanie danych w przypadku pracowników?
  • usługa newsletter – obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych i przykładowe klauzule;
  • czy pracodawcy wolno gromadzić zaświadczenia pracowników z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa?
  • czy pracodawca może żądać od zakładowej organizacji związkowej przekazania listy jej członków?
  • czy można monitorować pracowników, zleceniobiorców, gości na terenie zakładu pracy za pomocą systemu monitoringu wizyjnego?
  • atrapy kamer na terenie organizacji a przepisy o ochronie danych osobowych;
  • zdjęcia personelu w systemie pocztowym, na stronie www, w identyfikatorach – jak nie naruszać RODO?
  • analiza bilingów połączeń z telefonów służbowych a ochrona prywatności pracowników;
  • kto jest administratorem danych gromadzonych w ramach pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej?
 11. Wybrane praktyczne problemy zgłaszane przez Uczestników warsztatów. „Punkty zapalne” i naruszenia przepisów, które często umykają uwadze IOD.
  Dyskusja, wskazówki trenera i uczestników. Jakie warunki spełnić, aby dany proces przebiegał zgodnie z RODO?
 12. Dyskusja, wręczenie certyfikatów.

  Rodzaj szkolenia
  StacjonarneOnline

  Cena: zł netto

  Termin szkolenia

  Zakwaterowanie
  Pokój dwuosobowyPokój jednoosobowy

  Zniżki
  Brak5 %10 %Indywidualna

  5 % - członkowie KSOIN, uczestnicy szkoleń z 2019 i 2020 r.,
  uczestnictwo 2 osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach
  organizowanych przez KSOIN.

  10 % - uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy w dowolnych
  szkoleniach organizowanych przez KSOIN.

  Dane uczestnika


  Dane do faktury
  Firma / InstytucjaOsoba prywatna

  Oświadczam, że jestem zwolniony z podatku VAT, w związku z finansowaniem szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Oświadczam, że zapoznałem/am się z

  klauzulą informacyjną.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail informacji handlowych, dotyczących organizowanych przez KSOIN szkoleń i innych wydarzeń w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą tradycyjną na wskazany adres pocztowy informacji handlowych, dotyczących organizowanych przez KSOIN szkoleń i innych wydarzeń.

  Zapoznaj się z naszą
  Polityką Prywatności.


  Jarosław Wyrwa

  Jarosław Wyrwa

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1996 r.). Pracownik kilku kancelarii prawnych, samodzielny prawnik, praktyk w obsłudze podmiotów gospodarczych, od 2006 roku doradca prawny prowadzący własną Kancelarię Doradztwa Prawnego, współpracownik Kancelarii Porada – Małgorzata Karolczyk-Pundyk w Gliwicach. Prowadził cykliczne szkolenia w zakresie prawa pracy, uczestniczył w rozszerzeniu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i stworzeniu organizacji Zarządzających strefami w RP, opracowywał branżowy program oszczędności budżetowych w ramach działania Agencji Rezerw Materiałowych i SPO, zajmował się opracowaniem i wdrażaniem systemu monitorowania i nadzorowania windykacji należności w oparciu o systemy ISO 9002 i systemy audytów wewnętrznych.


  Małgorzata Karolczyk-Pundyk

  Doktor nauk prawnych, ukończone studia na Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Kierunku Prawo.

  Od 2010 roku prowadzi własną kancelarię prawną, zajmującą się obsługą przedsiębiorstw, osób fizycznych oraz stowarzyszeń, fundacji i związków zawodowych.

  Od 2011 prowadzi szkolenia z zakresu prawa, szczególnie dotyczące zagadnień prawa pracy, prawa cywilnego (umowy handlowe, gwarancja, rękojmia, odszkodowania itp.), postępowania administracyjnego oraz kodeksu spółek handlowych.

  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa. Artykuły publikowała między innymi w miesięczniku „Rejent”, „Budowlani” „Tygodnik Śląsko-Dąbrowski”, „Zmiany” i inne. W latach 2014-2015 prezenter programu „Telewizyjna poradnia prawna”.

  Jako prawnik pomaga klientom pozytywnie załatwić ich sprawy prywatne i zawodowe. Świadczone przez nią usługi są rzetelne i terminowe. Bardzo dużą uwagę przykłada do jakości i dobrego kontaktu z klientami. Przy niej klienci czują się bezpiecznie i komfortowo, ponieważ sprawy ich prowadzone są z należytą dbałością i starannością.

  Podczas szkoleń w przystępny sposób tłumaczy skomplikowane zagadnienia prawne. Posługuje się językiem potocznym przy zachowaniu standardów wynikających z literalnego brzmienia przepisów prawa. Wszystkie zajęcia prowadzi w oparciu o prawdziwe przykłady i doświadczenia zdobyte podczas wieloletniej praktyki zawodowej. Klienci cenią ją za otwartość i kompetentne odpowiedzi na wszystkie pytania.

  Prowadzimy szkolenia zdalne lub stacjonarne w zależności od preferencji uczestników.

  Szkolenia online

  Szkolenie online realizowane jest przy pomocy komunikatora (np. skype, Microsoft Teams) oraz materiałów szkoleniowych przesłanych na Państwa pocztę elektroniczną (prezentacje, akty prawne, ćwiczenia, wzory wniosków, rejestrów itp., link do szkolenia). Niektóre materiały na ćwiczenia trzeba samemu wydrukować.

  Rozpoczęcie zajęć online codziennie o godz. 8.30 lub 9.00 ( w zależności od szkolenia). Realizujemy ten sam program, co szkolenia stacjonarnego. Niektóre grupy online i stacjonarne mogą być łączone, przekaz szkolenia online z sali szkoleniowej szkolenia stacjonarnego.

  Certyfikat o ukończeniu kursu/ szkolenia/ warsztatów zostanie wysłany wraz z fakturą na Państwa adresy domowe lub firmowe.

  Ceny szkoleń online

  • 1500 zł netto – szkolenie 5 dniowe,
  • 1100 zł netto – szkolenie 3 dniowe,
  • 750 zł netto – szkolenie 2 dniowe.

  Szkolenia stacjonarne

  1. Przyjazd, rejestracja i zakwaterowanie uczestników w pierwszym dniu szkolenia od godz. 12.00.
  2. Obiad od godz. 13.00 do 14.00.
  3. Rozpoczęcie zajęć programowych o godz. 14.00, a zakończenie zajęć ostatniego dnia ok. godz. 14.00.

  Ceny szkoleń stacjonarnych

  1. Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego – koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi:
   • 1700 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym.
   • 1500 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.
  2. Kongres Bezpieczeństwa Biznesu – koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi:
   • 1700 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym.
   • 1500 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.
  3. Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych – koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi:
   • 2150 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym.
   • 1990 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.
  4. Zjazd Pracowników Pionów Ochrony – Forum Pełnomocników ds. Ochrony Informacji Niejawnych – koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi:
   • 2150 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym.
   • 1990 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.
  5. Szkolenia, kursy i warsztaty – 2 dniowe – koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi:
   • 1500 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym.
   • 1300 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.
  6. Szkolenia, kursy i warsztaty – 3 dniowe – koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi:
   • 1990 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym.
   • 1890 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.
  7. Kursy 5 dniowe – Kurs Kierowników Kancelarii Tajnych i Niejawnych oraz Kurs Archiwistów – koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi:
   • 2690 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym.
   • 2490 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.
  8. Kursy 5 dniowe / 3 dniowe: Kurs Specjalisty Ochrony Informacji Niejawnych oraz SOIN – Szkolenie uzupełniające dla pracowników pionów ochrony – koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi odpowiednio:
   • 2890 zł / 2250 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym.
   • 2690 zł / 2050 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.

  Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat/zaświadczenie, wyżywienie i zakwaterowanie.

  Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

  Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.

  Zniżki

  • Członkowie KSOIN – 5%
  • Uczestnicy szkoleń z 2020 i 2021 r. – 5%
  • Uczestnictwo 2 osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 5%
  • Uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 10%

  Zniżki nie sumują się.

  Przydatne informacje

  Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć. Ilość miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje data zgłoszenia.

  Zgłoszeń można dokonywać e-mailem na adres biuro@ksoin.pl, faksem na numer +48 32 206 46 00, pocztą na adres siedziby KSOIN lub wypełniając formularz na stronie www.ksoin.pl.

  Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona na 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć nie zwalnia od zapłaty. Rezygnacje prosimy zgłaszać na adres biuro@ksoin.pl lub telefonicznie pod nr +48 32 206 46 00.

  Terminy

  • 18.08 - 20.08
  • Zakopane
   • Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy Hyrny
    • Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy Hyrny
    • 34-500 Zakopane, Piłsudskiego 20
  • 15.09 - 17.09
  • Zakopane
   • Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy Hyrny
    • Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy Hyrny
    • 34-500 Zakopane, Piłsudskiego 20
  • 06.10 - 08.10
  • Białobrzegi
   • AMW Rewita - Rynia
    • AMW Rewita – Rynia
    • 05-127 Białobrzegi, Rynia, ul. Wczasowa 59
  • 24.11 - 26.11
  • Szczyrk
   • Hotel Elbrus
    • Hotel Elbrus
    • 43-370 Szczyrk, Słoneczna 8