Szkolenie archiwistów I stopnia – kurs podstawowy z warsztatami praktycznymi

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do pracowników administracyjnych, instytucji znajdujących się pod nadzorem archiwalnym, koordynujących pracę, bądź pracujących w archiwach zakładowych, kancelariach, sekretariatach, a także pracowników innych instytucji prowadzących składnice akt, registratury oraz osób zainteresowanych pracą na stanowiskach archiwisty zakładowego lub referenta kancelaryjnego.

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej metodyki archiwalnej, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i metod pracy w archiwum zakładowym i składnicy akt oraz uzyskanie pełnych kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego.

Szkolenie uwzględnia projekt nowych przepisów kancelaryjno – archiwalnych dla administracji publicznej, zostaną również omówione zmiany w pracy kancelarii i archiwisty zakładowego wynikające z projektu nowej instrukcji kancelaryjnej, JRWA oraz instrukcji archiwalnej opracowanych dla organów gminy i związków międzygminnych, organów powiatu i starostw powiatowych, organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich oraz organów zespolonej administracji rządowej. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia uprawniającego do prowadzenia archiwum zakładowego lub składnicy akt.

Zakres szkolenia

 • Archiwistyka jako dyscyplina naukowa. terminologia.
 • Przepisy prawa archiwalnego. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją.
 • Zasady funkcjonowania sieci archiwów państwowych.
 • Rola i zadania archiwum wyodrębnionego.
 • Zasady naukowego opracowywania materiałów archiwalnych – metodyka pracy archiwisty.
 • Narodowy zasób archiwalny, państwowy i niepaństwowy zasób archiwalny.
 • Procesy aktotwórcze w jednostce organizacyjnej. Rola rzeczowego wykazu akt.
 • Zasady typowania jednostek organizacyjnych zobowiązanych do gromadzenia i przechowywania materiałów archiwalnych.
 • Sprawowanie nadzoru archiwalnego nad procesami aktotwórczymi i archiwami zakładowymi.
 • Organizacja i zakres działania archiwum, składnicy akt. Rola i zadania archiwum wyodrębnionego.
 • Dokumentacja współczesna – klasyfikacja.
 • Kwalifikacja archiwalna dokumentacji i okresy przechowywania akt.
 • Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych w archiwum wyodrębnionym.
 • Współczesne systemy kancelaryjne: tradycyjny bezdziennikowy oparty o stosowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt, tradycyjny – wspomagany narzędziami informatycznymi, system elektronicznego zarządzania dokumentacją.
 • Procesy aktotwórcze w jednostce organizacyjnej. Rola rzeczowego wykazu akt.
 • Przygotowanie dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego. Sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych.
 • Prowadzenie ewidencji w archiwum. Stosowanie środków ewidencyjnych przy udostępnianiu dokumentacji.
 • Procedury udostępniania materiałów archiwalnych.
 • Brakowanie dokumentów. Przygotowanie spisu akt przeznaczonych do wybrakowania.
 • Prowadzenie ekspertyz kwalifikacji i brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w jednostce organizacyjnej.
 • Opracowanie materiałów archiwalnych w układzie strukturalnym i w układzie rzeczowym.
 • Metody opracowywania i przechowywania zbiorów ikonograficznych, kartograficznych oraz dokumentacji fotograficznej.
 • Profilaktyka akt w archiwum zakładowym.
 • Sprawowanie nadzoru archiwalnego nad procesami aktotwórczymi w jednostce organizacyjnej.
 • Postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji lub likwidacji jednostki organizacyjnej.
 • Możliwości zastosowania informatyki dla potrzeb archiwalnego systemu informacyjnego.
 • Archiwizowanie dokumentacji elektronicznej.
 • Archiwum cyfrowe – nowoczesne formy zabezpieczania zasobu.
 • Pomoce archiwalne.

Zakres tematyczny warsztatów z archiwizacji dokumentów:

Organizacja pracy kancelaryjnej
 • informacja jako podstawowy produkt kancelarii i formy jej dokumentowania
 • organizacja pracy kancelaryjnej – charakterystyka systemów kancelaryjnych
 • podstawy prawne funkcjonowania kancelarii – instrukcja kancelaryjna i wykaz akt
 • zasady obiegu pism w jednostkach organizacyjnych – kształtowanie narastającego zasobu archiwalnego
 • specyfika i zakres kompetencji twórców dokumentacji: administracja rządowa / administracja samorządowa / urzędy stanu cywilnego / sądy i prokuratura / banki / biura projektowe / szkoły / przedsiębiorstwa / partie polityczne, fundacje, stowarzyszenia
 • miejsce archiwum zakładowego/składnicy akt w strukturze organizacyjnej jednostki
 • przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego / składnicy akt
 • dokumentacja tajna, poufna, ochrona danych osobowych
Zasady ogólne klasyfikacji akt – podział akt na materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną
 • ogólne zasady klasyfikacji dokumentacji
 • przepisy archiwalne oraz resortowe określające okresy przechowywania akt
 • podział akt na materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną
 • rodzaje akt zakwalifikowanych do materiałów archiwalnych
Porządkowanie akt w archiwum zakładowym / składnicy akt
 • podstawowe terminy i etapy prac porządkowych w archiwum zakładowym / składnicy akt
 • rozpoznawanie przynależności zespołowej akt znajdujących się w archiwum zakładowym / składnicy akt
 • etapy porządkowania dokumentacji
 • wydzielanie materiałów kategorii B
 • segregacja i systematyzacja akt zaliczanych do kategorii B
 • segregacja i systematyzacja akt kategorii A
 • znakowanie akt – nadawanie sygnatury archiwalnej
Archiwum zakładowe – składnica akt
 • cele, zadania i personel archiwum zakładowego / składnicy akt
 • lokal i wyposażenie archiwum zakładowego / składnicy akt
 • zasady przekazywania dokumentacji z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego/składnicy akt
 • gromadzenie dokumentacji i jej układ w archiwum zakładowym / składnicy akt
Dokumentacja archiwum zakładowego / składnicy akt- inwentaryzacja dokumentacji
 • spisy zdawczo – odbiorcze dokumentacji
 • wykazy spisów zdawczo – odbiorczych
 • karty udostępniania dokumentacji
 • protokoły o braku, uszkodzeniu lub zniszczeniu dokumentacji
 • dokumentacja związana z brakowaniem dokumentacji
 • protokoły brakowania
 • zgody archiwum państwowego na brakowanie
 • spisy teczek założonych zgodnie z wykazem akt w komórkach organizacyjnych
 • inwentarz kartkowy
 • inne pomoce inwentaryzacyjne
Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
 • przepisy dotyczące brakowania dokumentacji
 • metody brakowania dokumentacji
 • brakowanie w zasobie uporządkowanym
 • brakowanie w zasobie nieuporządkowanym
 • zastępcze funkcje dokumentacji niearchiwalnej
 • komisje kwalifikujące dokumentację do brakowania
 • sporządzanie spisów i wniosków na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
 • tryb uzyskiwania zgód na brakowanie dokumentacji
 • ekspertyzy archiwalne
 • likwidacja dokumentacji
Przekazywanie dokumentacji do archiwum państwowego
 • przepisy prawne dotyczące przekazywania dokumentacji
 • sporządzanie spisów dokumentacji przekazywanej do archiwum państwowego (ćwiczenia praktyczne)
 • organizacja przekazywania
 • stan fizyczny przekazywanej dokumentacji
 • dodatkowa ewidencja przekazywanej dokumentacji
 • opracowanie notatki wstępnej

  Rodzaj szkolenia
  StacjonarneOnline

  Cena: zł netto

  Termin szkolenia
  Zakwaterowanie
  Pokój dwuosobowyPokój jednoosobowy
  Zniżki
  Brak5 %10 %Indywidualna

  5 % - członkowie KSOIN, uczestnicy szkoleń z 2019 i 2020 r.,
  uczestnictwo 2 osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach
  organizowanych przez KSOIN.

  10 % - uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy w dowolnych
  szkoleniach organizowanych przez KSOIN.

  Dane uczestnika

  Dane do faktury
  Firma / InstytucjaOsoba prywatna
  Oświadczam, że jestem zwolniony z podatku VAT, w związku z finansowaniem szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Oświadczam, że zapoznałem/am się z

  klauzulą informacyjną.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail informacji handlowych, dotyczących organizowanych przez KSOIN szkoleń i innych wydarzeń w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą tradycyjną na wskazany adres pocztowy informacji handlowych, dotyczących organizowanych przez KSOIN szkoleń i innych wydarzeń.

  Zapoznaj się z naszą
  Polityką Prywatności.


  Roland Banduch

  b. Kierownik Oddziału Dokumentacji Kartograficznej i Technicznej Archiwum Państwowego w Katowicach.

  Wykształcenie wyższe – mgr historii o specjalności archiwalnej. W latach 1979-2020 pracownik Archiwum Państwowego w Katowicach – ostatnie zajmowane stanowisko Kierownik Oddziału.

  Wykładowca Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich oraz KSOIN.

  Prowadzimy szkolenia zdalne lub stacjonarne w zależności od preferencji uczestników.

  Szkolenia online

  Szkolenie online realizowane jest przy pomocy komunikatora (np. Skype, Microsoft Teams) oraz materiałów szkoleniowych przesłanych na Państwa pocztę elektroniczną (prezentacje, akty prawne, ćwiczenia, wzory wniosków, rejestrów itp., link do szkolenia). Niektóre materiały na ćwiczenia trzeba samemu wydrukować.

  Rozpoczęcie zajęć online codziennie o godz. 8.30 lub 9.00 ( w zależności od szkolenia). Realizujemy online ten sam program, co na szkoleniach stacjonarnych. Niektóre grupy online i stacjonarne mogą być łączone, przekaz szkolenia online z sali szkoleniowej szkolenia stacjonarnego (szkolenie hybrydowe).

  Certyfikat o ukończeniu kursu/ szkolenia/ warsztatów zostanie wysłany wraz z fakturą na Państwa adresy domowe lub firmowe.

  Ceny szkoleń online

  • 1650 zł netto – szkolenie 5 dniowe
  • 1210 zł netto – szkolenie 3 dniowe
  • 825 zł netto – szkolenie 2 dniowe
  • 560 zł netto – szkolenie 1 dniowe

  Szkolenia stacjonarne

  1. Przyjazd, rejestracja i zakwaterowanie uczestników w pierwszym dniu szkolenia od godz. 12.00.
  2. Obiad od godz. 13.00 do 14.00.
  3. Rozpoczęcie zajęć programowych o godz. 14.00, a zakończenie zajęć ostatniego dnia ok. godz. 14.00.

  Ceny szkoleń stacjonarnych

  1. Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego – koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi:
   • 1870 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym.
   • 1650 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.
  2. Kongres Bezpieczeństwa Biznesu – koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi:
   • 1870 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym.
   • 1650 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.
  3. Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych – koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi:
   • 2360 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym.
   • 2190 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.
  4. Zjazd Pracowników Pionów Ochrony – Forum Pełnomocników ds. Ochrony Informacji Niejawnych – koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi:
   • 2360 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym.
   • 2190 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.
  5. Szkolenia, kursy i warsztaty – 2 dniowe – koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi:
   • 1650 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym.
   • 1430 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.
  6. Szkolenia, kursy i warsztaty – 3 dniowe – koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi:
   • 2190 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym.
   • 2080 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.
  7. Kursy 5 dniowe – Kurs Kierowników Kancelarii Tajnych i Niejawnych oraz Kurs Archiwistów – koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi:
   • 2960 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym.
   • 2740 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.
  8. Kursy 5 dniowe / 3 dniowe: Kurs Specjalisty Ochrony Informacji Niejawnych oraz SOIN – Szkolenie uzupełniające dla pracowników pionów ochrony – koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi odpowiednio:
   • 3180 zł / 2480 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym.
   • 2960 zł / 2250 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.

  Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat/zaświadczenie, wyżywienie i zakwaterowanie.

  Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

  Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.

  Zniżki

  • Członkowie KSOIN – 5%
  • Uczestnicy szkoleń z 2021 i 2022 r. – 5%
  • Uczestnictwo 2 osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 5%
  • Uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 10%

  Zniżki nie sumują się.

  Przydatne informacje

  Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć. Ilość miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje data zgłoszenia.

  Zgłoszeń można dokonywać e-mailem na adres biuro@ksoin.pl, faksem na numer +48 32 206 46 00, pocztą na adres siedziby KSOIN lub wypełniając formularz na stronie www.ksoin.pl.

  Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona na 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć nie zwalnia od zapłaty. Rezygnacje prosimy zgłaszać na adres biuro@ksoin.pl lub telefonicznie pod nr +48 32 206 46 00.

  Terminy

  • 31.01 - 04.02
  • Zakopane
   • Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy Hyrny
    • Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy Hyrny
    • 34-500 Zakopane, Piłsudskiego 20
  • 07.02 - 11.02
  • Szkolenie zdalne
   • ONLINE
    • ONLINE
    • Szkolenie zdalne, Skype lub Teams
  • 04.04 - 08.04
  • Szkolenie zdalne
   • ONLINE
    • ONLINE
    • Szkolenie zdalne, Skype lub Teams
  • 16.05 - 20.05
  • Szczyrk
   • Hotel Elbrus
    • Hotel Elbrus
    • 43-370 Szczyrk, Słoneczna 8
  • 20.06 - 24.06
  • Szkolenie zdalne
   • ONLINE
    • ONLINE
    • Szkolenie zdalne, Skype lub Teams