Warsztaty z ochrony danych osobowych dla Inspektorów Ochrony Danych oraz Specjalistów ds. ochrony danych osobowych

 

3-DNIOWE „WARSZTATY Z OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DLA PRAKTYKÓW – INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH I SPECJALISTÓW DS. OCHRONY DANYCH”

Intensywne, przekrojowe i bogate w case study warsztaty dla wszystkich, którzy potrzebują ugruntowania i zaktualizowania wiedzy oraz konkretnego wsparcia / pogłębionej dyskusji na temat praktycznych problemów z zakresu ochrony danych osobowych.

DLA KOGO?

Warsztaty skierowane są do praktyków - osób zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych, które na co dzień borykają się z różnorodnymi problemami w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych w organizacjach i potrzebują:

 • informacji, jakie zmiany praktyczne dla administratora danych oraz inspektora ochrony danych (wcześniej administratora bezpieczeństwa informacji ABI) niesie ze sobą Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO),
 • ugruntowania i zaktualizowania posiadanej wiedzy,
 • praktycznych porad, jak wdrożyć i zaktualizować sprawnie działający system ochrony danych osobowych w organizacji,
 • udoskonalenia praktycznych umiejętności tworzenia i aktualizacji dokumentacji systemu ochrony danych osobowych,
 • wspólnego poszukiwania optymalnych rozwiązań bardziej i mniej zaawansowanych problemów związanych ze stosowaniem prawa ochrony danych osobowych
  w praktyce (case study) – na bazie doświadczeń trenera i innych uczestników,
 • ciekawej dyskusji i moderowanej wymiany poglądów na tematy związane z ochroną danych osobowych.

Warsztaty prowadzone są przez praktyka, inspektora ochrony danych (wcześniej wieloletniego administratora bezpieczeństwa informacji), osobę prowadzącą wdrożenia systemów ochrony danych osobowych w dużych i mniejszych organizacjach. Adresowane są w szczególności do osób, które posiadają już pewien stopień wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych (np. uczestników „Kursu podstawowego z ochrony danych osobowych – Inspektor Ochrony Danych”): Inspektorów Ochrony Danych, Specjalistów ds. ochrony danych osobowych, Administratorów danych, Kadry kierowniczej odpowiedzialnej za system ochrony danych oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych.

Warsztaty są doskonałą okazją do dyskusji, podzielenia się wypracowanymi rozwiązaniami, wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktów z osobami z branży w celu wzajemnego wspiera się w wykonywaniu zadań z obszaru ochrony danych osobowych.

NADRZĘDNE CELE WARSZTATÓW:

 1. ugruntowanie i aktualizacja wiedzy z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych
  oraz wzbogacenie jej o aspekty praktyczne pod kątem RODO:
 • najważniejsze różnice praktyczne pomiędzy RODO a „starą” Ustawą o ochronie danych osobowych
 • nowe zasady ochrony danych osobowych wprowadzone przez Rozporządzenie
 • funkcja ABI ze „starej” Ustawy o ochronie danych osobowych a funkcja Inspektora ochrony danych wprowadzonego przez RODO (podobieństwa i różnice)
 1. wspólne poszukiwanie optymalnych rozwiązań problemów związanych ze stosowaniem zasad ochrony danych osobowych w codziennym funkcjonowaniu organizacji – case study
 2. pokazanie koncepcji i metod pracy z danymi osobowymi wartych skopiowania, jak
  i potencjalnych błędów, których należy unikać
 3. dyskusja, wymiana doświadczeń, nawiązanie kontaktów z osobami z branży
 4. omówienie ustawowych obowiązków IOD oraz przekazanie praktycznych wskazówek ułatwiających profesjonalne i bezpieczne realizowanie zadań IOD
 5. zdobycie wiedzy, jak w praktyce wdrożyć/usprawnić system ochrony danych osobowych w organizacji, w tym:
 • jak zaprojektować/zmodyfikować system ochrony danych osobowych, aby spełniał wymogi unijnego Rozporządzenia? Na co położyć nacisk?
 • jak opracować/udoskonalić dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych?
 1. wyjaśnienie różnic między udostępnieniem a powierzeniem danych, analiza konkretnych przykładów „z życia wziętych”, kiedy powierzyć a kiedy udostępnić dane osobowe
 2. wyjaśnienie najnowszych zmian prawnych (m. in. koncepcja wspólnego administratora danych)
  – co oznaczają w praktyce i jakie obowiązki generują
 3. przedstawienie aktualnych stanowisk, zaleceń i interpretacji organu nadzorczego
 4. wyjaśnienie wątpliwości dotyczących rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych.

METODY I ŚRODKI WARSZTATÓW:

 • studia przypadków (case study)
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • prezentacja multimedialna
 • dyskusja uczestników i prowadzącego
 • wykład interaktywny z możliwością bieżącego zadawania pytań i dzielenia się wątpliwościami
 • wymiana doświadczeń wynikających z codziennej praktyki związanej z przetwarzaniem danych osobowych

PLAN RAMOWY:

 1. Na rozgrzewkę - definicje z RODO a praktyka:
 • nietypowe dane osobowe: wizerunek, dane biometryczne, numer IP komputera, nagrania głosowe
 • czy dane przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą podlegają przepisom RODO?
 • co zrobić z informacjami o osobach zmarłych?
 • czy dane służbowe podlegają ochronie?
 • koncepcja wspólnego administratora danych – problemy praktyczne.
 1. Ochrona danych osobowych – uprawnienie czy obowiązek?

Krajowe i unijne regulacje prawne, przepisy szczególne a RODO oraz „nowa” ustawa o ochronie danych osobowych. System ochrony danych osobowych w nowej odsłonie.

 1. Przesłanki prawne przetwarzania danych osobowych zwykłych i szczególnie chronionych:
 • którą przesłankę zastosować i dlaczego?
 • ćwiczenie praktyczne – wskazanie podstaw prawnych przetwarzania wybranych czynności przetwarzania danych osobowych funkcjonujących w organizacji
 • kiedy i dlaczego nie możemy prosić o zgodę na przetwarzanie danych?
 • przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy, dostawców, osób składających reklamację, pracowników, klientów -  często występujące błędy w określaniu podstawy prawnej.
 1. Kluczowe zasady legalnego przetwarzania danych osobowych:

minimalizacja danych, celowość, czasowość, merytoryczna poprawność, przejrzystość i legalność przetwarzanych danych – na czym polegają w praktyce i dlaczego stanowią sedno systemu ochrony danych osobowych?

5.  Klauzula informacyjna – gdzie powinna być a często jej nie ma? Garść problemów z klauzulami informacyjnymi. Ćwiczenia praktyczne:
• opracowanie wzorcowej klauzuli informacyjnej
• opracowanie wzorcowej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Powierzyć czy udostępnić dane osobowe? Case study:
 • przekazywanie danych osobowych związkom zawodowym
 • podmioty serwisujące systemy informatyczne
 • komornicy, banki
 • dodatkowa opieka medyczna, ubezpieczyciele, medycyna pracy
 • usługi BHP
 • wybrane przykłady przekazania danych osobowych poza organizację zgłaszane przez Uczestników – powierzenie czy udostępnienie? (dyskusja)
 • o czym pamiętać, zawierając umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO?
 1. Inspektor Ochrony Danych – osoba monitorująca przestrzeganie RODO:
 • obowiązek wyznaczenia IOD – interpretacje i problemy praktyczne, opinia Grupy Roboczej art. 29
 • jak zorganizować system ochrony danych osobowych – jeśli nie IOD to kto?
 • status IOD i kwalifikacje zawodowe osoby pełniącej tę funkcję
 • zaświadczenie o niekaralności IOD w aktach osobowych – czy jest konieczne/dopuszczalne?
 • wykonywanie zadań IOD – problemy praktyczne
 • wypełnianie obowiązków RODO w podmiotach, które nie wyznaczyły IOD.

8. System ochrony danych osobowych zgodny z RODO

Jak zaprojektować/zmodyfikować system ochrony danych osobowych, aby spełniał on wymogi RODO? Na co położyć nacisk?

9. Opracowanie/aktualizacja dokumentacji systemu ochrony danych osobowych:

 • praktyczne wskazówki, jak opracować/zaktualizować Politykę ochrony danych osobowych
 • kiedy scalić kilka czynności przetwarzania danych w jedną?
 • rejestr czynności przetwarzania danych i rejestr kategorii czynności przetwarzania danych – problemy praktyczne
 • (nie)łatwa procedura nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 • procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą oraz procedura zgłaszania naruszeń – najważniejsza i najtrudniejsza dokumentacja wewnętrzna
 • zapomniany obowiązek prowadzenia ewidencji udostępnień danych osobowych – jak prowadzić ten rejestr i dlaczego jest potrzebny?
 • dokumentacja wewnętrzna według RODO – check lista wdrożeniowa
 • często występujące błędy w dokumentacji i wskazówki, jak ich unikać.

10. Zadania IOD/Specjalisty ds. ochrony danych osobowych w praktyce – czyli ciekawe kazusy „z życia wzięte”:

 • przepustki testem na znajomość przepisów o ochronie danych osobowych
 • co oznacza odwołanie zgody na przetwarzanie danych w przypadku pracowników?
 • usługa newsletter – obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych i przykładowe klauzule
 • czy pracodawcy wolno gromadzić zaświadczenia pracowników z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa?
 • czy pracodawca może żądać od zakładowej organizacji związkowej przekazania listy jej członków?
 • czy można monitorować pracowników, zleceniobiorców, gości na terenie zakładu pracy za pomocą systemu monitoringu wizyjnego?
 • atrapy kamer na terenie organizacji a przepisy o ochronie danych osobowych
 • zdjęcia personelu w systemie pocztowym, na stronie www, w identyfikatorach – jak nie naruszać RODO?
 • analiza bilingów połączeń z telefonów służbowych a ochrona prywatności pracowników
 • kto jest administratorem danych gromadzonych w ramach pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej?

11. Wybrane praktyczne problemy zgłaszane przez Uczestników warsztatów. „Punkty zapalne” i naruszenia przepisów, które często umykają uwadze IOD.

Dyskusja, wskazówki trenera i uczestników. Jakie warunki spełnić, aby dany proces przebiegał zgodnie z RODO?

12. Dyskusja, wręczenie certyfikatów.

POBIERZ OFERTĘ - Warsztaty z ochrony danych osobowych dla praktyków

Szkolenie

Dane uczestnika

Zakwaterowanie / Zniżki
Pokój dwuosobowyPokój jednoosobowy

Cena: zł netto


Brak5 %10 %Indywidualna

5 % - członkowie KSOIN, uczestnicy szkoleń z 2017 i 2018 r., uczestnictwo 2 osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach organizowanych przez KSOIN.

10 % - uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach organizowanych przez KSOIN.

Oświadczam, że jestem zwolniony z podatku VAT, w związku z finansowaniem szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Dane do faktury
Firma / InstytucjaOsoba prywatna

Oświadczam, że zapoznałem/am się z

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail informacji handlowych, dotyczących organizowanych przez KSOIN szkoleń i innych wydarzeń w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą tradycyjną na wskazany adres pocztowy informacji handlowych, dotyczących organizowanych przez KSOIN szkoleń i innych wydarzeń.

Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

Jarosław Wyrwa - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1996r.). Pracownik kilku kancelarii prawnych, samodzielny prawnik, praktyk w obsłudze podmiotów gospodarczych, od 2006 roku doradca prawny prowadzący własną Kancelarię Doradztwa Prawnego, współpracownik Kancelarii Porada - Małgorzata Karolczyk-Pundyk w Gliwicach. Prowadził cykliczne szkolenia w zakresie prawa pracy, uczestniczył w rozszerzeniu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i stworzeniu organizacji Zarządzających strefami w RP, opracowywał branżowy program oszczędności budżetowych w ramach działania Agencji Rezerw Materiałowych i SPO, zajmował się opracowaniem i wdrażaniem systemu monitorowania i nadzorowania windykacji należności w oparciu o systemy ISO 9002 i systemy audytów wewnętrznych.


Magdalena Korga praktyk, prawnik, inspektor ochrony danych w paru podmiotach  (wcześniej wieloletni administrator bezpieczeństwa informacji), doświadczony trener, zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie tematyki ochrony danych osobowych.

Audytor z dwunastoletnim doświadczeniem w zakresie wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, zarówno w dużych spółkach tworzących grupy kapitałowe, jak i małych i średnich przedsiębiorstwach, w przedsiębiorstwach prywatnych oraz jednostkach państwowych i samorządowych. Od kilku lat kieruje pracą zespołu ekspertów, realizując projekty związane z dostosowaniem organizacji do wymogów prawa ochrony danych osobowych.

Ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego - przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą zagadnienia danych osobowych w aspekcie praktycznym.

Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego, członkiem Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych oraz Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Dwukrotnie, na wniosek Kapituły Konkursu Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych otrzymała tytuł Lidera Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych w kategorii "Ochrona Danych Osobowych".

Jest trenerem szkoleń i warsztatów specjalistycznych dotyczących problematyki danych osobowych - przeszkoliła ponad 5000 osób. Prowadziła szkolenia między innymi dla Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Selgros sp. z o.o., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Śląskiego Kuratora Oświaty, Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, MPWiK sp. z o.o. w Jaworznie, Veolia Water Technologies sp. z o.o., Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., Tauron Wytwarzanie S.A., Grupy FAKRO, ESAB Polska sp. z o.o., Grupy Allegro Sp. z o.o., Instytutu Pamięci Narodowej oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie i Gdańsku.

Wiedzą i doświadczeniem z zakresu ochrony danych osobowych dzieli się nie tylko prowadząc szkolenia i własną firmę, lecz także jako wykładowca: na Uniwersytecie Śląskim (na kierunku "Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji"), w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie (na kierunku „Ochrona danych osobowych i informacji prawnie chronionych w administracji i biznesie”) oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (na dwóch kierunkach „Ochrona danych osobowych w Kościele” oraz „Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych”).

Wydane publikacje:

1) M. Korga: Dane biometryczne i ich wykorzystywanie na gruncie stosunku pracy, [w:] Monitor Prawa Pracy nr 12/2011,

2) M. Korga: Przetwarzanie danych biometrycznych pracowników w świetle orzeczenia NSA z dnia 1 grudnia 2009r., [w:] Studia Prawnicze nr 2011/1/187,

3) M. Korga, Skąd wynikają trudności administratorów danych osobowych związane ze stosowaniem zasady adekwatności? Uwagi praktyczne, Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych. Materiały IX Kongresu, (red.: M. Gajos), Katowice 2013,

4) M. Korga: Co nowego w ochronie danych osobowych i wokół administratora bezpieczeństwa informacji, [w:] Twierdza nr 1 (80)/2015.

5) M. Korga, K. Matelowska-Tatoj, J. Żabówka, Przygotowanie organizacji do stosowania rodo. Ochrona danych w okresie przejściowym i po wejściu przepisów w życie, pod redakcją M. Korga, wyd. Presscom, Wrocław 2017.


 

Irmina Urban - z wykształcenia – mgr matematyki – w specjalności: metody numeryczne i programowanie (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Od 2001 r. zajmuje się zawodowo tematyką ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwem informacji (wcześniej - projektant, programista systemów informatycznych).

Ukończyła Studia Podyplomowe:

 • „Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwem informacji” w Instytucie Informatyki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego – ukończone w czerwcu 2006 r.
 • „Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa Informacji” w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk – ukończone w czerwcu 2016 r.

Wieloletni zastępca administratora bezpieczeństwa informacji u „bardzo dużego” administratora danych – w spółce handlowej o ogólnokrajowym zasięgu. Wieloletni audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (norma PN-ISO/IEC 27001), zastępca pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Posiada wieloletnie doświadczenie szkoleniowe, zarówno z zakresu ochrony danych osobowych, jak i bezpieczeństwa informacji. Autorka materiałów szkoleniowych w tej tematyce, kierowanych do różnych odbiorców - słuchaczy szkoleń.


Małgorzata Karolczyk-Pundyk - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Kierunku Prawo. Absolwentka studiów doktorskich z otwartym przewodem doktorskim na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Kierunku Prawo.

Od 2010 roku prowadzi własną kancelarię prawną, zajmującą się obsługą przedsiębiorstw, osób fizycznych oraz stowarzyszeń, fundacji i związków zawodowych.

Od 2011 prowadzi szkolenia z zakresu prawa, szczególnie dotyczące zagadnień prawa pracy, prawa cywilnego (umowy handlowe, gwarancja, rękojmia, odszkodowania itp.), postępowania administracyjnego oraz kodeksu spółek handlowych.

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa. Artykuły publikowała między innymi w miesięczniku „Rejent”, „Budowlani” „Tygodnik Śląsko-Dąbrowski”, „Zmiany” i inne. W latach 2014-2015 prezenter programu „Telewizyjna poradnia prawna”.

Jako prawnik pomaga klientom pozytywnie załatwić ich sprawy prywatne i zawodowe. Świadczone przez nią usługi są rzetelne i terminowe. Bardzo dużą uwagę przykłada do jakości i dobrego kontaktu z klientami. Przy niej klienci czują się bezpiecznie i komfortowo, ponieważ sprawy ich prowadzone są z należytą dbałością i starannością.

Podczas szkoleń w przystępny sposób tłumaczy skomplikowane zagadnienia prawne. Posługuje się językiem potocznym przy zachowaniu standardów wynikających z literalnego brzmienia przepisów prawa. Wszystkie zajęcia prowadzi w oparciu o prawdziwe przykłady i doświadczenia zdobyte podczas wieloletniej praktyki zawodowej. Klienci cenią ją za otwartość i kompetentne odpowiedzi na wszystkie pytania.

Przyjazd uczestników, rejestracja i zakwaterowanie w pierwszym dniu szkolenia od godz. 12.00. Od godz. 13.00-14.00 obiad, rozpoczęcie zajęć programowych o godz. 14.00, a zakończenie zajęć w dniu ostatnim szkolenia ok. godz. 14.00.

Koszt uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach 3 dniowych wynosi od osoby:

 • 1900 zł netto - zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym
 • 1800 zł netto - zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat/zaświadczenie, wyżywienie i zakwaterowanie. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%. Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.

Preferencyjne zniżki: członkowie KSOIN – 5%, uczestnicy szkoleń z 2018 i 2019 r. – 5%, uczestnictwo 2 osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 5%, uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 10%. Zniżki nie sumują się.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć podając datę i miejsce szkolenia. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać e-mailem na adres biuro@ksoin.pl, faksem na numer 32 206 46 01 lub pocztą na adres siedziby KSOIN. Istnieje możliwość zgłoszenia elektronicznego na stronie www.ksoin.pl. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje data zgłoszenia.

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na konto KSOIN: PEKAO SA I Oddział w Katowicach, nr rachunku 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927 na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć (nie dotyczy sfery budżetowej).

Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona na 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć nie zwalnia od zapłaty. Rezygnacje prosimy zgłaszać na adres biuro@ksoin.pl oraz telefonicznie pod nr 32 206 46 00.

 

Najbliższe szkolenie

18-20 września 2019 r.
Białka Tatrzańska, Hotel TOPORÓW

Pozostałe terminy

9-11 października 2019 r.
Rynia k. Warszawy, AMW REWITA

 

6-8 listopada 2019 r.
Zakopane, Ośrodek Wypoczynkowy START

 

11-13 grudnia 2019 r.
Szczyrk, Hotel ELBRUS

 

Udostępnij: