Kurs Specjalisty Ochrony Informacji Niejawnych SOIN

PROWADZONY ZGODNIE Z KRAJOWYMI STANDARDAMI KWALIFIKACJI/KOMPETENCJI ZAWODOWYCH KOD 242110 (5 dniowe)
Specjalista ochrony informacji niejawnych współuczestniczy w zarządzaniu i organizacji ochrony informacji niejawnych. Specjalista ochrony informacji niejawnych realizuje przedsięwzięcia związane z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych. Wykonuje zadania powierzone przez pełnomocnika ochrony, zgodnie z nadanymi uprawnieniami, w zakresie zwykłych postępowań sprawdzających, opracowywania projektów dokumentów regulujących ochronę informacji niejawnych. Przygotowuje analizy, oceny, sprawozdania oraz wnioski dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych. Zapewnia ochronę systemów teleinformatycznych poprzez nadzór nad przestrzeganiem zasad i procedur postępowania w zakresie ochrony informacji niejawnych. Prowadzi kontrolę stanu zabezpieczenia informacji niejawnych oraz sprawdza przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji. Monitoruje przestrzeganie przepisów określających sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych oraz zapewnia bezzwłoczne wdrożenie przepisów, wytycznych, zaleceń, instrukcji itp. dotyczących postępowania z informacjami niejawnymi. Prowadzi dokumentację z obszaru informacji niejawnych oraz analizy dotyczące szacowania i zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych. Ponadto specjalista ochrony informacji niejawnych, zgodnie z wytycznymi pełnomocnika ochrony, prowadzi szkolenia dla pracowników w zakresie informacji niejawnych, uczestniczy w kontroli kancelarii tajnej, zapewnia bezpieczeństwo fizyczne informacji niejawnych, prowadzi postępowania wyjaśniające okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 
Zadania zawodowe:
• kreowanie polityki bezpieczeństwa informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej;
• organizowanie i nadzorowanie procesu ochrony informacji niejawnych;
• przeprowadzenie analiz, przygotowywanie sprawozdań przestrzegania ochrony informacji niejawnych;
• monitorowanie i ocenianie stanu ochrony informacji niejawnej;
• opracowywanie projektów dokumentów regulujących ochronę informacji niejawnych;
• przygotowywanie i archiwizowanie dokumentów zapewniających ochronę informacji niejawnych;
• rekomendowanie przełożonym zmian wewnętrznych procedur ochrony informacji niejawnych;
• organizowanie stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska.
 
Do podjęcia pracy w zawodzie specjalisty ochrony informacji niejawnych preferowane jest wykształcenie wyższe pierwszego stopnia na kierunkach np.: administracja, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie. Warunkiem koniecznym jest posiadanie obywatelstwa polskiego, z wyłączeniem zatrudnienia u przedsiębiorców, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Konieczne jest posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa wydanego przez właściwy organ lub pisemnego upoważnienia wydanego przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz zaświadczenia o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
Dodatkowe zadania zawodowe: Uwaga – opis standardów kompetencji zawodowych dla tego zawodu można znaleźć w bazie danych: www.kwalifikacje.praca.gov.pl
 

Plan ramowy

Dzień 1 – Ochrona informacji niejawnych – prawo, reguły, praktyki.
T-1 – Przepisy prawne w zakresie ochrony informacji niejawnych w RP oraz międzynarodowe, w tym NATO i UE
T-2 – Organizacja ochrony informacji niejawnych
T-3 – Klasyfikowanie informacji niejawnych i oznaczanie materiałów odpowiednimi klauzulami tajności
T-4 – Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa za naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych
T-5 – Zadania pełnomocnika ochrony. Szkolenia.
 
Dzień 2 – Bezpieczeństwo osobowe.
T-1 – Udostępnianie i dostęp do informacji niejawnych krajowych i pochodzących z wymiany międzynarodowej w ramach NATO, UE oraz umów bilateralnych
T-2 – Postępowania sprawdzające
T-3 – Zasady prowadzenia Teczek Akt Postępowań Sprawdzających
T-4 – Ewidencje i udostępnianie danych oraz akt postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających i postępowań bezpieczeństwa przemysłowego
T-5 – Postępowanie odwoławcze i skargowe, wznowienie postępowania
 
Dzień 3 – Bezpieczeństwo fizyczne
T-1 – Organizacja kancelarii tajnych, kancelarii niejawnych, kancelarii tajnych międzynarodowych.
T-2 – Ewidencja, przekazywanie, formy i sposoby oznaczania i zabezpieczania przesyłek
T-3 – Zagrożenia ze strony obcych służb specjalnych. Sposób postępowania w obliczu możliwych zagrożeń wynikających z analizy ryzyka – m. in. sabotaż, terroryzm
T-4 – Środki bezpieczeństwa fizycznego stosowane do zabezpieczania informacji niejawnych
T-5 – Kryteria określania poziomu zagrożeń. Metodyka doboru środków bezpieczeństwa fizycznego.
T-6 – Dokumentacja związana z bezpieczeństwem fizycznym:
– plan ochrony informacji niejawnych
– dokumentacja określająca sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w podległych komórkach organizacyjnych.
– dokumentacja określająca poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą.
– instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.
 
Dzień 4 – Bezpieczeństwo teleinformatyczne
T-1 – Zarys bezpieczeństwa teleinformatycznego. Bezpieczeństwo osobowe, sprzętu, emisje ujawniające, sprzęt klasy TEMPEST.
T-2 – Zasady uruchamiania i funkcjonowania systemów teleinformatycznych, w których mają być przetwarzane informacje niejawne
T-3 – Dokumentacja bezpieczeństwa teleinformatycznego – zalecenia ABW/SKW
T-4 – Proces szacowania ryzyka dla bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym
T-5 – Ewidencjonowanie, oznaczanie, udostępnianie elektronicznych nośników informacji.
 
Dzień 5 – Bezpieczeństwo przemysłowe
T-1 – Przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego – definicje
T-2 – Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego
T-3 – Kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego
T-4 – Obowiązki przedsiębiorcy w czasie trwania postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, a także w okresie ważności świadectwa. Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego.
Udostępnij:

Najbliższe terminy szkoleń

  • Brak wydarzeń
Udostępnij: