Wdrażanie RODO – szkolenie uzupełniające z ochrony danych osobowych – Katowice

Termin: 25.01.2018

 • Wdrażanie RODO – szkolenie uzupełniające z ochrony danych osobowych

  Wdrażanie RODO – szkolenie uzupełniające z ochrony danych osobowych

  ZAGADNIENIA TEMATYCZNE:

  I. Zmiany w regulacjach prawnych i ich wpływ na organizację bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r
   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE . U. UE. z 2016 r. Nr 4.5.2016, L 119/1, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”Dlaczego?
  • Ułatwienia dla globalizacji rynku i przedsiębiorców
  • Wzmocnienie praw podmiotów danych w dobie transgranicznego przetwarzania i przesyłania danych
  • Rozszerzenie podstaw legalności przetwarzania uwzględniających prawo unijne
   i międzynarodowe
  • Ujednolicenie obowiązków i odpowiedzialności
  • Nowe pojęcia : profilowanie, ochrona domyślna, pseudonimizacja
  1. Nowelizacja Ustawy o ochronie danych osobowych
  • określenie podmiotów zobowiązanych do powołania Inspektora ochrony danych osobowych
  • warunki i tryb certyfikacji i akredytacji
  • rola i zadania organu nadzorczego, postępowania kontrolne
  • postepowanie w sprawie naruszeń, odpowiedzialność cywilna
  • administracyjne kary pieniężne
  1. Projekt Ustawy wprowadzającej – szczegółowe akty prawne

  II. Administrator Danych Osobowych – określenie funkcji ADO dla każdego z zasobów, nałożone zgodnie z RODO obowiązki i odpowiedzialność. Nowe kryteria dla Administratora Danych Osobowych – które z obowiązków nas dotyczą?

  1. Rejestrowanie czynności przetwarzania/rejestrowanie kategorii czynności przetwarzania
  • Wielkość zatrudnienia
  • Ryzyko naruszenia praw i wolności podmiotów danych
  • Sporadyczny lub nie charakter przetwarzania
  • Przetwarzanie szczególnych kategorii danych

  2. Zgodność z prawem rzetelność i przejrzystość, jak interpretować i dokumentować zdefiniowane wymagania?

  • Zgodność z prawem – legalność na każdym etapie przetwarzania
  • Konkretyzacja i weryfikacja celu – celowość
  • Minimalizacja w procesie przetwarzania i ochrona domyślna
  • Limity przechowywania – ograniczenia czasowe, dalsze przetwarzanie
  • Integralność, poufność, rozliczalność – rozumiana również jako obowiązek wykazania zgodności
  • Klauzula zgody – czy można przetwarzanie oprzeć na klauzuli pozyskanej przed 25 maja 2018r.

  3. Dokumentowanie i notyfikacja naruszeń – obowiązki wobec organu nadzorczego i podmiotów danych.

  4. Obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych – odrębne kryteria dla podmiotów gospodarczych.

  5. Obowiązek informacyjny wobec podmiotów danych i innych administratorów w ciągłym cyklu przetwarzania.

  6. Ocena skutków naruszenia ochrony danych osobowych.

  III. Wzmocnienie praw podmiotów danych – rozszerzony zakres praw ściśle związany z obowiązkiem informacyjnym, przetwarzanie danych dziecka

  • Prawo do bycia zapomnianym
  • Notyfikacja naruszeń
  • Prawo przenoszenia danych
  • Prawo związane z profilowaniem
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania

  IV. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) a Inspektor Ochrony Danych Osobowych (DPO), czy to ta sama funkcja?

  • Podobieństwa i różnice
  • Kwalifikacje i wymagania
  • Nowe kryteria dla powołania DPO

  V. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

  • Kwalifikacja prawna powierzenia
  • Odpowiedzialność Administratora Danych za wybór podmiotu przetwarzającego
  • Podmiot przetwarzający – obowiązki i odpowiedzialność zgodnie z RODO

  VI. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych jako wynik spełnienia wymagań Rozporządzenia

  • Czy znajdą zastosowanie dotychczas prowadzone polityki i instrukcje?
  • Determinanty określające poszczególne elementy aktualizowanej dokumentacji – znaczenie „rozliczalności”
  • Kodeksy dobrych praktyk

  VII. Zaostrzenie odpowiedzialności – upomnienia, kary administracyjne, kryteria stosowania

  VIII. Ocena zgodności dotychczasowego przetwarzania z wymaganiami Rozporządzenia

  1. Inwentaryzacja zasobów pod kątem które przetwarzanie będzie aktualne w dacie 25 maj 2018 r.
  • Pozyskiwanie danych do istniejących zbiorów
  • Pozyskiwanie danych do nowych zbiorów
  • Przetwarzanie bez pozyskiwania nowych danych
  • Przetwarzanie oparte o klauzulę zgody
  1. Organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa oparte na:
  • Identyfikacji zagrożeń
  • Analizie ryzyka
  • Ocenie skutków dla ochrony danych
  1. Opracowanie harmonogramu działań i list kontrolnych – które z czynności należy przeprowadzić, w stosunku do których należy poczekać na krajowe uregulowania prawne.
 • mgr Elżbieta Bińczyk – absolwentka Politechniki Częstochowskiej i Uniwersytetu Śląskiego, od wielu lat doświadczony trener i dydaktyk, przygotowujący na kursach i szkoleniach organizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji kadrę zarządzającą informacją w instytucji. Wykładowca na specjalistycznych studiach podyplomowych o kierunkach związanych z bezpieczeństwem informacji prawnie chronionych.

  Współpracuje, jako ekspert KSOIN w dziedzinie zarządzania informacjami, w tym informacjami prawnie chronionymi, z podmiotami zarówno w sferze gospodarczej jak i z instytucjami publicznymi. Posiada bogate własne doświadczenie zawodowe od 18 lat zajmując się jako Pełnomocnik Zarządu bezpieczeństwem i właściwą dystrybucją informacji. Laureatka wielu nagród i wyróżnień w tej dziedzinie. Jako członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji, zajmującego się teoretycznym
  i praktycznym przygotowaniem specjalistów z dziedziny zarządzania informacjami, aktywizuje kobiety w tym obszarze udowadniając, że świat tajemnic i bezpieczeństwa to nie tylko „zaklęte męskie rewiry”.

 • Przyjazd uczestników i rozpoczęcie szkolenia 1 dniowego o godz. 10.00, a zakończenie o godz. 16.00

  Koszt uczestnictwa: w szkoleniach 1 dniowych – 330 zł netto od osoby.

  Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat/zaświadczenie. Do ceny należy doliczyć podatek VAT 23%. Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.

  Preferencyjne zniżki: członkowie KSOIN – 5%, uczestnicy szkoleń z 2017 i 2018 r. – 5%, uczestnictwo 2 osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 5%, uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 10%. Zniżki nie sumują się.

  Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć podając datę i miejsce szkolenia. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać e-mailem na adres biuro@ksoin.pl, faksem na numer 32 206 46 01 lub pocztą na adres siedziby KSOIN. Istnieje możliwość zgłoszenia elektronicznego na stronie www.ksoin.pl. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje data zgłoszenia.

  Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na konto KSOIN: PEKAO SA I Oddział w Katowicach, nr rachunku 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927 na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć (nie dotyczy sfery budżetowej).

  Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona na 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć nie zwalnia od zapłaty. Rezygnacje prosimy zgłaszać na adres biuro@ksoin.pl oraz telefonicznie pod nr 32 206 46 00.

 • Imię i nazwisko uczestnika (wymagane):

  Nazwa Szkolenia (wymagane - proszę wpisać nazwę szkolenia):

  Data Szkolenia (wymagane - proszę wybrać datę szkolenia):

  Telefon kontaktowy (wymagane):

  Adres e-mail (wymagane):

  Firma (wymagane):

  Dane do faktury (wymagane - NIP i adres firmy lub adres zamieszkania uczestnika prywatnego):

  Stanowisko:

  Pokój (wymagane):
  1-osobowy2-osobowy

  Zniżki (wymagane):
  Brak5%10%Indywidualna

  Oświadczenie:
  Oświadczam, że jestem zwolniony z podatku VAT, w związku z finansowaniem szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Dodatkowe uwagi:

  Dodatkowi uczestnicy (proszę oddzielać osoby przecinkami):

  Imię i Nazwisko:

  Numer telefonu:

  Adres e-mail:

  Pokój 1-osobowy (proszę wpisać "tak" lub "nie"):


 • Karta zgłoszenia

  Plan zajęć