Warsztaty z ochrony danych osobowych dla ADO i ABI – Zakopane

Data/Czas
Date(s) - 16/05/2018 - 18/05/2018
13:00

Lokalizacja
Ośrodek Wypoczynkowy „Start”


 • 3-DNIOWE WARSZTATY Z OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DLA PRAKTYKÓW

  Intensywne, przekrojowe i bogate w case study warsztaty dla wszystkich, którzy potrzebują ugruntowania i zaktualizowania wiedzy oraz konkretnego wsparcia w rozwiązywaniu praktycznych problemów z zakresu ochrony danych osobowych

  DLA KOGO?

  Warsztaty skierowane są do praktyków – osób zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych, które na co dzień borykają się z różnorodnymi problemami w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych w organizacjach i potrzebują:

  • ugruntowania i zaktualizowania posiadanej wiedzy,
  • praktycznych porad, jak wdrożyć i zaktualizować sprawnie działający system ochrony danych osobowych w organizacji,
  • udoskonalenia praktycznych umiejętności tworzenia i aktualizacji dokumentacji systemu ochrony danych osobowych
  • wspólnego poszukiwania optymalnych rozwiązań bardziej i mniej zaawansowanych problemów związanych ze stosowaniem prawa ochrony danych osobowych
   w praktyce (case study) – na bazie doświadczeń trenera i innych uczestników
  • informacji, jakie zmiany prawne dla ADO/ABI niesie ze sobą Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO, które zacznie obowiązywać
   w Polsce od 25 maja 2018 roku w miejsce dotychczasowej Ustawy o ochronie danych osobowych) – jak się do nich przygotować i dlaczego już teraz.

  Warsztaty prowadzone są przez praktyka, administratora bezpieczeństwa informacji, prowadzącego wdrożenia systemów ochrony danych osobowych w dużych i mniejszych organizacjach. Adresowane są w szczególności do osób, które posiadają już pewien stopień wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych (np. uczestników kursu podstawowego „Kompendium wiedzy o ochronie danych osobowych”): Administratorów bezpieczeństwa informacji, Specjalistów ds. ochrony danych osobowych, Administratorów danych osobowych, Kadry kierowniczej odpowiedzialnej za system ochrony danych oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych.

  Warsztaty są doskonałą okazją do dyskusji, podzielenia się wypracowanymi rozwiązaniami, wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktów z osobami z branży w celu wzajemnego wspiera się w wykonywaniu zadań z obszaru ochrony danych osobowych.

  NADRZĘDNE CELE WARSZTATÓW:

  1. ugruntowanie i aktualizacja wiedzy z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych
   oraz wzbogacenie jej o aspekty praktyczne
  2. wspólne poszukiwanie optymalnych rozwiązań problemów związanych ze stosowaniem zasad ochrony danych osobowych w codziennym funkcjonowaniu organizacji – case study
  3. pokazanie koncepcji i metod pracy z danymi osobowymi wartych skopiowania, jak
   i potencjalnych błędów, których należy unikać
  4. dyskusja, wymiana doświadczeń, nawiązanie kontaktów z osobami z branży
  5. omówienie ustawowych obowiązków ABI/ADO oraz przekazanie praktycznych wskazówek ułatwiających profesjonalne i bezpieczne realizowanie zadań ABI/ADO
  6. zdobycie wiedzy, jak w praktyce wdrożyć/usprawnić system ochrony danych osobowych
   w organizacji, w tym:
  • jak zaprojektować/zmodyfikować system ochrony danych osobowych, aby przygotować się do wejścia w życie unijnego Rozporządzenia (RODO)? Na co położyć nacisk?
  • jak opracować/udoskonalić dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych?
  1. wyjaśnienie różnic między udostępnieniem a powierzeniem danych, analiza konkretnych przykładów „z życia wziętych”, kiedy powierzyć a kiedy udostępnić dane osobowe
  2. wyjaśnienie najnowszych zmian prawnych (m. in. koncepcja wspólnego administratora danych w podmiotach publicznych, zmiany prawne dotyczące danych udostępnianych
   w CEIDG) – co oznaczają w praktyce i jakie obowiązki generują
  3. przedstawienie aktualnych stanowisk, zaleceń i interpretacji GIODO
  4. wyjaśnienie wątpliwości dotyczących rejestracji zbiorów danych osobowych, w tym wskazanie konkretnych, często zaskakujących, przypadków zwolnień z obowiązku rejestracji oraz omówienie zasad prowadzenia przez ABI jawnego rejestru zbiorów oraz wykazu zbiorów danych osobowych w Polityce bezpieczeństwa
  5. zapoznanie uczestników z wymogami unijnego Rozporządzenia (tzw. RODO), w szczególności omówienie:
  • najważniejszych różnic między RODO a Ustawą o ochronie danych osobowych,
  • nowych zasad ochrony danych osobowych wprowadzanych przez Rozporządzenie,
  • funkcji ABI z Ustawy o ochronie danych osobowych a funkcji Inspektora Ochrony Danych wprowadzanego przez RODO (podobieństwa i różnice)
  • co czeka ABI/ADO po wejściu w życie Rozporządzenia, czy jest się czego bać
   i jak się przygotować?

   

  METODY I ŚRODKI WARSZTATÓW:

  • studia przypadków (case study)
  • ćwiczenia indywidualne i grupowe
  • prezentacja multimedialna
  • dyskusja uczestników i prowadzącego
  • wykład interaktywny z możliwością bieżącego zadawania pytań i dzielenia się wątpliwościami
  • analiza orzecznictwa sądów oraz interpretacji i decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  • wymiana doświadczeń wynikających z codziennej praktyki związanej z przetwarzaniem danych osobowych
  • konsultacje indywidualne – w trakcie godzin szkolenia jest możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertem.

   

  PLAN RAMOWY:

  1. Na rozgrzewkę – definicje z Ustawy o ochronie danych osobowych a praktyka:
  • nietypowe dane osobowe: wizerunek, dane biometryczne, numer IP komputera, nagrania głosowe
  • czy dane przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą podlegają przepisom ustawy? (interpretacja najnowszych zmian prawnych dotyczących danych zawartych w CEIDG)
  • co zrobić z informacjami o osobach zmarłych?
  • czy dane służbowe podlegają ochronie?
  • koncepcja wspólnego administratora danych w administracji publicznej – problemy praktyczne, stanowisko GIODO
  1. Ochrona danych osobowych – uprawnienie, czy obowiązek?

  Krajowe i unijne regulacje prawne, przepisy szczególne a ustawa o ochronie danych osobowych.

  1. Przesłanki prawne przetwarzania danych osobowych zwykłych i wrażliwych:
   • którą przesłankę zastosować i dlaczego?
   • ćwiczenie praktyczne – wskazanie podstaw prawnych przetwarzania wybranych zbiorów danych osobowych funkcjonujących w organizacji
   • kiedy i dlaczego nie możemy prosić o zgodę na przetwarzanie danych?
   • przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy, dostawców, osób składających reklamację, pracowników, klientów –  często występujące błędy w określaniu podstawy prawnej.
  1. Kluczowe zasady legalnego przetwarzania danych osobowych:

  adekwatność, celowość, czasowość, merytoryczna poprawność i legalność przetwarzanych danych – na czym polegają w praktyce i dlaczego stanowią sedno systemu ochrony danych osobowych?

  1. Klauzula informacyjna – gdzie powinna być, a najczęściej jej nie ma? Ćwiczenia praktyczne:
   • opracowanie wzorcowej klauzuli informacyjnej
   • opracowanie wzorcowej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  1. Zapomniany obowiązek prowadzenia ewidencji udostępnień danych osobowych

  Jak prowadzić ten rejestr i dlaczego jest potrzebny?

  1. Powierzyć, czy udostępnić dane osobowe? Case study:
  • przekazywanie danych osobowych związkom zawodowym
  • przepływ danych między podmiotami grupy kapitałowej
  • podmioty serwisujące systemy informatyczne
  • komornicy, banki
  • dodatkowa opieka medyczna, ubezpieczyciele, medycyna pracy
  • usługi BHP
  • wybrane przykłady przekazania danych osobowych poza organizację zgłaszane przez Uczestników – powierzenie czy udostępnienie? (dyskusja)
  • o czym pamiętać, zawierając umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych?
  1. Ćwiczenia:

  przygotowanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  1. Ustawowe zadania ABI/ADO:
  • jak zorganizować system ochrony danych osobowych – jeśli nie ABI, to kto?
  • status ABI i wymogi wobec osoby pełniącej tę funkcję
  • zaświadczenie o niekaralności ABI w aktach osobowych – czy jest konieczne?
  • zgłoszenie ABI do GIODO – najczęstsze błędy
  • rejestracja zbiorów danych w GIODO / jawny rejestr zbiorów prowadzony przez ABI / wykaz zbiorów danych w Polityce bezpieczeństwa danych osobowych
  • ABI jako kontroler wewnętrzny: jak przeprowadzić sprawdzenie (doraźne, planowe, na wniosek GIODO) i napisać sprawozdanie?
  • odpowiedzialność prawna ABI/ADO związana z naruszeniem zasad ochrony danych osobowych i prywatności
  • wypełnianie obowiązków ustawowych w podmiotach, które nie powołały ABI
  • decyzja o powołaniu ABI w świetle wymogów RODO
  1. System ochrony danych osobowych zgodny z RODO

  Jak zaprojektować/zmodyfikować system ochrony danych osobowych, aby przygotować się do wejścia w życie unijnego Rozporządzenia (RODO)? Na co położyć nacisk?

  1. Opracowanie/aktualizacja dokumentacji systemu ochrony danych osobowych: Praktyczne wskazówki, jak opracować/zaktualizować Politykę bezpieczeństwa danych osobowych oraz Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych, w tym:
  • kiedy scalić kilka podzbiorów w jeden zbiór?
  • (nie)łatwa procedura nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
  • często występujące błędy w dokumentacji i wskazówki, jak ich unikać.
  1. Zadania ABI/ADO/Specjalisty ds. ochrony danych osobowych w praktyce – czyli ciekawe kazusy „z życia wzięte”:
  • przepustki testem na znajomość przepisów ustawy
  • kwestionariusz osobowy dla pracownika – czy na pewno jest zgodny z prawem ochrony danych osobowych?
  • co oznacza odwołanie zgody na przetwarzanie danych w przypadku pracowników?
  • dlaczego klauzule zamieszczane w większości ogłoszeń rekrutacyjnych w prasie/Internecie są nieprawidłowe?
  • usługa newsletter – obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych i przykładowe klauzule
  • czy pracodawcy wolno gromadzić zaświadczenia pracowników z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa?
  • czy pracodawca może żądać od zakładowej organizacji związkowej przekazania listy jej członków?
  • czy można monitorować pracowników, zleceniobiorców, gości na terenie zakładu pracy za pomocą systemu monitoringu wizyjnego?
  • atrapy kamer na terenie organizacji a przepisy o ochronie danych osobowych
  • zdjęcia personelu w systemie pocztowym, na stronie www, w identyfikatorach – jak nie naruszać ustawy?
  • przetwarzanie danych biometrycznych w stosunku pracy – czy to jest dopuszczalne?
  • analiza bilingów połączeń z telefonów służbowych a ochrona prywatności pracowników
  • kto jest administratorem danych gromadzonych w ramach pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej?
  1. Wybrane praktyczne problemy zgłaszane przez Uczestników warsztatów:

  Dyskusja, wskazówki trenera i uczestników, jakie warunki spełnić, aby dany proces przebiegał zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

  1. GIODO przyjeżdża na kontrolę

  Uprawnienia kontrolne, procedura kontroli i kompetencje egzekucyjne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

  1. Ochrona danych osobowych po wejściu w życie RODO – co nas czeka ?
  • zakres obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO)
  • najważniejszych różnice między RODO a Ustawą o ochronie danych osobowych
  • polski Administrator bezpieczeństwa informacji a unijny Inspektor Ochrony Danych (wprowadzany przez RODO) – podobieństwa i różnice,
  • nowe zasady ochrony danych osobowych: privacy by design, privacy by default, obowiązek przeprowadzania oceny wpływu procesu przetwarzania danych osobowych na prywatność (Privacy Impact Assessment), obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, zasady dotyczące profilowania oraz ochrony danych osobowych dzieci
  • nowe uprawnienia osób, których dane dotyczą (np. prawo do bycia zapomnianym)
  • regulacje dotyczące kar finansowych i odszkodowań, nowych uprawnień GIODO
  • jak przygotować się do nadchodzących zmian i dlaczego już teraz?
  1. Dyskusja, wręczenie certyfikatów.
 • Zajęcia prowadzone są przez jednego z poniższych wykładowców.

  Magdalena Korga  praktyk, prawnik, administrator bezpieczeństwa informacji, doświadczony trener, zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie tematyki ochrony danych osobowych.

  Audytor z doświadczeniem w zakresie wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, zarówno w dużych spółkach tworzących grupy kapitałowe, jak i małych i średnich przedsiębiorstwach, w przedsiębiorstwach prywatnych oraz jednostkach państwowych i samorządowych. Od kilku lat kieruje pracą zespołu ekspertów, realizując projekty związane z dostosowaniem organizacji do wymogów prawa ochrony danych osobowych.

  Ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego – przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą zagadnienia danych osobowych w aspekcie praktycznym.

  Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego, członkiem Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych oraz Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, biorącego czynny udział w procesie legislacyjnym dotyczącym nowelizacji przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych. W maju 2013 roku na wniosek Kapituły Konkursu Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych otrzymała tytuł Lidera Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych w kategorii „Ochrona Danych Osobowych”.

  Jest trenerem szkoleń i warsztatów specjalistycznych dotyczących problematyki danych osobowych – przeszkoliła ponad 3000 osób. Prowadziła szkolenia między innymi dla Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Selgros sp. z o.o., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Śląskiego Kuratora Oświaty, Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, MPWiK sp. z o.o. w Jaworznie, Veolia Water Technologies sp. z o.o., Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., Tauron Wytwarzanie S.A., Grupy FAKRO, ESAB Polska sp. z o.o., Grupy Allegro Sp. z o.o.

  Swoje doświadczenie wzbogaciła także prowadząc wykłady dotyczące ochrony danych osobowych dla studentów Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, na kierunku „Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji”. Prowadziła egzaminy końcowe oraz wykłady dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości Krakowie na kierunku „Ochrona danych osobowych i informacji prawnie chronionych w administracji i biznesie” oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

  Irmina Urban – z wykształcenia – mgr matematyki – w specjalności: metody numeryczne i programowanie (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Od 2001 r. zajmuje się zawodowo tematyką ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwem informacji (wcześniej – projektant, programista systemów informatycznych). Ukończyła Studia Podyplomowe:

  1)„Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwem informacji” w Instytucie Informatyki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego – ukończone w czerwcu 2006 r.

  2)„Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa Informacji” w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk – ukończone w czerwcu 2016 r.

  Wieloletni zastępca administratora bezpieczeństwa informacji u „bardzo dużego” administratora danych – w spółce handlowej o ogólnokrajowym zasięgu. Wieloletni audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (norma PN-ISO/IEC 27001), zastępca pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Posiada wieloletnie doświadczenie szkoleniowe, zarówno z zakresu ochrony danych osobowych, jak i bezpieczeństwa informacji.  Autorka materiałów szkoleniowych w tej tematyce, kierowanych do różnych odbiorców – słuchaczy szkoleń.

  mgr Elżbieta Bińczyk – absolwentka Politechniki Częstochowskiej i Uniwersytetu Śląskiego, od wielu lat doświadczony trener i dydaktyk, przygotowujący na kursach i szkoleniach organizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji kadrę zarządzającą informacją w instytucji. Wykładowca na specjalistycznych studiach podyplomowych o kierunkach związanych z bezpieczeństwem informacji prawnie chronionych.

  Współpracuje, jako ekspert KSOIN w dziedzinie zarządzania informacjami, w tym informacjami prawnie chronionymi, z podmiotami zarówno w sferze gospodarczej jak i z instytucjami publicznymi. Posiada bogate własne doświadczenie zawodowe od 18 lat zajmując się jako Pełnomocnik Zarządu bezpieczeństwem i właściwą dystrybucją informacji. Laureatka wielu nagród i wyróżnień w tej dziedzinie. Jako członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji, zajmującego się teoretycznym
  i praktycznym przygotowaniem specjalistów z dziedziny zarządzania informacjami, aktywizuje kobiety w tym obszarze udowadniając, że świat tajemnic i bezpieczeństwa to nie tylko „zaklęte męskie rewiry”.

   Małgorzata Karolczyk-Pundyk – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Kierunku Prawo. Absolwentka studiów doktorskich z otwartym przewodem doktorskim na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Kierunku Prawo.

   Od 2010 roku prowadzi własną kancelarię prawną, zajmującą się obsługą przedsiębiorstw, osób fizycznych oraz stowarzyszeń, fundacji i związków zawodowych.

   Od 2011 prowadzi szkolenia z zakresu prawa, szczególnie dotyczące zagadnień prawa pracy, prawa cywilnego (umowy handlowe, gwarancja, rękojmia, odszkodowania itp.), postępowania administracyjnego oraz kodeksu spółek handlowych.

   Autorka licznych publikacji z zakresu prawa. Artykuły publikowała między innymi w miesięczniku „Rejent”, „Budowlani” „Tygodnik Śląsko-Dąbrowski”, „Zmiany” i inne. W latach 2014-2015 prezenter programu „Telewizyjna poradnia prawna”.

  Jako prawnik pomaga klientom pozytywnie załatwić ich sprawy prywatne i zawodowe. Świadczone przez nią usługi są rzetelne i terminowe. Bardzo dużą uwagę przykłada do jakości i dobrego kontaktu z klientami. Przy niej klienci czują się bezpiecznie i komfortowo, ponieważ sprawy ich prowadzone są z należytą dbałością i starannością.

  Podczas szkoleń w przystępny sposób tłumaczy skomplikowane zagadnienia prawne. Posługuje się językiem potocznym przy zachowaniu standardów wynikających z literalnego brzmienia przepisów prawa. Wszystkie zajęcia prowadzi w oparciu o prawdziwe przykłady i doświadczenia zdobyte podczas wieloletniej praktyki zawodowej. Klienci cenią ją za otwartość i kompetentne odpowiedzi na wszystkie pytania.

  Jarosław Wyrwa – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1996r.). Pracownik kilku kancelarii prawnych, samodzielny prawnik, praktyk w obsłudze podmiotów gospodarczych, od 2006 roku doradca prawny prowadzący własną Kancelarię Doradztwa Prawnego, współpracownik Kancelarii Porada – Małgorzata Karolczyk-Pundyk w Gliwicach. Prowadził cykliczne szkolenia w zakresie prawa pracy, uczestniczył w rozszerzeniu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i stworzeniu organizacji Zarządzających strefami w RP, opracowywał branżowy program oszczędności budżetowych w ramach działania Agencji Rezerw Materiałowych i SPO, zajmował się opracowaniem i wdrażaniem systemu monitorowania i nadzorowania windykacji należności w oparciu o systemy ISO 9002 i systemy audytów wewnętrznych.

 • Przyjazd uczestników, rejestracja i zakwaterowanie

  Przyjazd w pierwszym dniu od godz. 12.00, o godz. 13.00 obiad, rozpoczęcie zajęć programowych o godz.14.00, a zakończenie zajęć w dniu ostatnim ok. godz. 14.00.

  Koszt uczestnictwa:

  w szkoleniach i warsztatach 3 dniowych wynosi od osoby:

  – 1900 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym

  – 1800 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym

  Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat/zaświadczenie, wyżywienie i zakwaterowanie. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%. Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.

  Preferencyjne zniżki: członkowie KSOIN – 5%, uczestnicy szkoleń z 2017 i 2018 r. – 5%, uczestnictwo 2 osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 5%, uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 10%. Zniżki nie sumują się.

  Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć podając datę i miejsce szkolenia. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać e-mailem na adres biuro@ksoin.pl, faksem na numer 32 206 46 01 lub pocztą na adres siedziby KSOIN. Istnieje możliwość zgłoszenia elektronicznego na stronie www.ksoin.pl. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje data zgłoszenia.

  Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na konto KSOIN: PEKAO SA I Oddział w Katowicach, nr rachunku 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927 na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć (nie dotyczy sfery budżetowej).

  Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona na 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć nie zwalnia od zapłaty. Rezygnacje prosimy zgłaszać na adres biuro@ksoin.pl oraz telefonicznie pod nr 32 206 46 00.

 • Imię i nazwisko uczestnika (wymagane):

  Nazwa Szkolenia (Proszę wpisać nazwę szkolenia):

  Data Szkolenia (Proszę wpisać datę szkolenia):

  Telefon kontaktowy (wymagane):

  Adres email (wymagane):

  Firma:

  Dane do faktury (adres, NIP lub adres zamieszkania uczestnika prywatnego):

  Stanowisko:

  Pokój:

  Zniżki:

  Oświadczam, że szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT.

  Dodatkowe uwagi:

  Dodatkowi uczestnicy: (Proszę oddzielać osoby przecinkami)

  Imię i Nazwisko: Numer telefonu: Adres E-mail: Pokój 1-osobowy: Pokój 2-osobowy:


 • KARTA ZGŁOSZENIA

  ZWOLNIENIE z VAT

  Opis warsztatów