Szkolenie uzupełniające SOIN dla pracowników pionów ochrony – Szczyrk

Data/Czas
Date(s) - 13/06/2018 - 15/06/2018
13:00

Lokalizacja
Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo Szczyrk Sp. z o.o.


 • PROWADZONE ZGODNIE Z KRAJOWYMI STANDARDAMI KWALIFIKACJI/KOMPETENCJI ZAWODOWYCH KOD 242110
  Specjalista ochrony informacji niejawnych współuczestniczy w zarządzaniu i organizacji ochrony informacji niejawnych. Specjalista ochrony informacji niejawnych realizuje przedsięwzięcia związane z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych. Wykonuje zadania powierzone przez pełnomocnika ochrony, zgodnie z nadanymi uprawnieniami, w zakresie zwykłych postępowań sprawdzających, opracowywania projektów dokumentów regulujących ochronę informacji niejawnych. Przygotowuje analizy, oceny, sprawozdania oraz wnioski dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych. Zapewnia ochronę systemów teleinformatycznych poprzez nadzór nad przestrzeganiem zasad i procedur postępowania w zakresie ochrony informacji niejawnych. Prowadzi kontrolę stanu zabezpieczenia informacji niejawnych oraz sprawdza przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji. Monitoruje przestrzeganie przepisów określających sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych oraz zapewnia bezzwłoczne wdrożenie przepisów, wytycznych, zaleceń, instrukcji itp. dotyczących postępowania z informacjami niejawnymi. Prowadzi dokumentację z obszaru informacji niejawnych oraz analizy dotyczące szacowania i zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych. Ponadto specjalista ochrony informacji niejawnych, zgodnie z wytycznymi pełnomocnika ochrony, prowadzi szkolenia dla pracowników w zakresie informacji niejawnych, uczestniczy w kontroli kancelarii tajnej, zapewnia bezpieczeństwo fizyczne informacji niejawnych, prowadzi postępowania wyjaśniające okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.
   
  Zadania zawodowe:
  • kreowanie polityki bezpieczeństwa informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej;
  • organizowanie i nadzorowanie procesu ochrony informacji niejawnych;
  • przeprowadzenie analiz, przygotowywanie sprawozdań przestrzegania ochrony informacji niejawnych;
  • monitorowanie i ocenianie stanu ochrony informacji niejawnej;
  • opracowywanie projektów dokumentów regulujących ochronę informacji niejawnych;
  • przygotowywanie i archiwizowanie dokumentów zapewniających ochronę informacji niejawnych;
  • rekomendowanie przełożonym zmian wewnętrznych procedur ochrony informacji niejawnych;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska.
   
  Do podjęcia pracy w zawodzie specjalisty ochrony informacji niejawnych preferowane jest wykształcenie wyższe pierwszego stopnia na kierunkach np.: administracja, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie. Warunkiem koniecznym jest posiadanie obywatelstwa polskiego, z wyłączeniem zatrudnienia u przedsiębiorców, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Konieczne jest posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa wydanego przez właściwy organ lub pisemnego upoważnienia wydanego przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz zaświadczenia o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
  Dodatkowe zadania zawodowe: Uwaga – opis standardów kompetencji zawodowych dla tego zawodu można znaleźć w bazie danych: www.kwalifikacje.praca.gov.pl
   

  Plan ramowy:

  • Podstawowe kryteria i sposoby określania poziomu zagrożeń.
  • Metodyka doboru środków bezpieczeństwa fizycznego.
  • Praktyczne przeprowadzenie analizy zagrożeń oraz dobór środków bezpieczeństwa fizycznego. (ćwiczenia)
  • Proces szacowania ryzyka dla bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych. Zarządzanie ryzykiem.
  • Metodyka i zakres prowadzenia postępowania bezpieczeństwa przemysłowego.
  • Kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego. Zasady opracowywania i wypełniania kwestionariusza.
  • Wykonanie i przedstawienie kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego w oparciu o dane wskazanego podmiotu gospodarczego. (ćwiczenia)
  • Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy w toku realizacji zadań czy umów, których wykonywanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych.
  • Przygotowanie do opracowania instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego.
  • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego. (ćwiczenia)
  • Kontrola stanu ochrony informacji niejawnych: wewnętrzna i zewnętrzna.
  • Podstawowe wymagania i zadania w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego informacji niejawnych. Zasady akredytacji systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych.
  • Metodyka opracowywania dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego: zasady opracowania, zalecenia ABW/SKW.
  • Opracowanie zakresu tematycznego dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego. (ćwiczenia)
  • Wewnętrzna dokumentacja jednostki organizacyjnej (plan ochrony informacji niejawnych, dokumentacja określająca sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w podległych komórkach organizacyjnych, dokumentacja określająca poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą, instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony, wykaz osób zatrudnionych w jednostce organizacyjnej, które posiadają uprawnienia dostępu do informacji niejawnych).
  • Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa za naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych.
   
 • marek-anzel-235x300Marek Anzel – Specjalista do spraw ochrony informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych. Wykładowca i konsultant cyklicznych szkoleń pracowników pionów ochrony informacji niejawnych, w tym organizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. Wykładowca przedmiotów z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz działalności kancelarii tajnych na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim i w WSB w Dąbrowie Górniczej. Autor „Vademecum kancelarii tajnej”, „Poradnika dla personelu kancelarii tajnej”, „Szacowanie Ryzyka oraz zarządzanie Ryzykiem w świetle nowej ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych”, „Poradnik Specjalisty Ochrony Informacji Niejawnych”, a także wielu artykułów w prasie branżowej.

 • Przyjazd uczestników, rejestracja i zakwaterowanie

  Przyjazd w pierwszym dniu od godz. 12.00, o godz. 13.00 obiad, rozpoczęcie zajęć programowych o godz.14.00, a zakończenie zajęć w dniu ostatnim ok. godz. 14.00.

  Koszt uczestnictwa:

  w szkoleniach Specjalisty Ochrony Informacji Niejawnych 3 dniowych:

  – 2200 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym 

  – 2000 netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym

  Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat/zaświadczenie, wyżywienie i zakwaterowanie. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%. Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.

  Preferencyjne zniżki: członkowie KSOIN – 5%, uczestnicy szkoleń z 2017 i 2018 r. – 5%, uczestnictwo 2 osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 5%, uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 10%. Zniżki nie sumują się.

  Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć podając datę i miejsce szkolenia. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać e-mailem na adres biuro@ksoin.pl, faksem na numer 32 206 46 01 lub pocztą na adres siedziby KSOIN. Istnieje możliwość zgłoszenia elektronicznego na stronie www.ksoin.pl. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje data zgłoszenia.

  Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na konto KSOIN: PEKAO SA I Oddział w Katowicach, nr rachunku 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927 na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć (nie dotyczy sfery budżetowej).

  Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona na 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć nie zwalnia od zapłaty. Rezygnacje prosimy zgłaszać na adres biuro@ksoin.pl oraz telefonicznie pod nr 32 206 46 00.

 • Imię i nazwisko uczestnika (wymagane):

  Nazwa Szkolenia (wymagane - proszę wpisać nazwę szkolenia):

  Data Szkolenia (wymagane - proszę wybrać datę szkolenia):

  Telefon kontaktowy (wymagane):

  Adres e-mail (wymagane):

  Firma (wymagane):

  Dane do faktury (wymagane - NIP i adres firmy lub adres zamieszkania uczestnika prywatnego):

  Stanowisko:

  Pokój (wymagane):
  1-osobowy2-osobowy

  Zniżki (wymagane):
  Brak5%10%Indywidualna

  Oświadczenie:
  Oświadczam, że jestem zwolniony z podatku VAT, w związku z finansowaniem szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Dodatkowe uwagi:

  Dodatkowi uczestnicy (proszę oddzielać osoby przecinkami):

  Imię i Nazwisko:

  Numer telefonu:

  Adres e-mail:

  Pokój 1-osobowy (proszę wpisać "tak" lub "nie"):

  Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zgłoszenia. Proszę o zaznaczenie poniższej zgody w celu wysłanie zgłoszenia.

  Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych z siedzibą w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10, lok. 444.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia.


  Powyższe dane mogą być przetwarzane w celu nawiązywania przyszłych kontaktów oraz przesyłania aktualnych ofert handlowych, nowości i promocji na podstawie poniżej wyrażonej zgody. Wyrażenie jej jest całkowicie dobrowolne.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o usługach, nowościach i promocjach drogą tradycyjną na wskazany adres zamieszkania.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Rozporządzenia Ogólnego (UE) nr 2016/679 oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę na przekazanie i przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Ogólnego (UE) nr 2016/679 oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych przez podmioty współpracujące z KSOIN.

  Oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, zapoznałem się z Polityką Prywatności KSOIN, znam treść obowiązku informacyjnego i zostałem poinformowany o należnych mi prawach.


 • KARTA ZGŁOSZENIA

  ZWOLNIENIE z VAT