Kurs Specjalisty Ochrony Informacji Niejawnych SOIN – Serock

Data/Czas
Date(s) - 19/02/2018 - 23/02/2018
13:00

Lokalizacja
GREEN PARK CONFERENCE CENTRE - Serock


 • PROWADZONE ZGODNIE Z KRAJOWYMI STANDARDAMI KWALIFIKACJI/KOMPETENCJI ZAWODOWYCH KOD 242110
  Specjalista ochrony informacji niejawnych współuczestniczy w zarządzaniu i organizacji ochrony informacji niejawnych. Specjalista ochrony informacji niejawnych realizuje przedsięwzięcia związane z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych. Wykonuje zadania powierzone przez pełnomocnika ochrony, zgodnie z nadanymi uprawnieniami, w zakresie zwykłych postępowań sprawdzających, opracowywania projektów dokumentów regulujących ochronę informacji niejawnych. Przygotowuje analizy, oceny, sprawozdania oraz wnioski dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych. Zapewnia ochronę systemów teleinformatycznych poprzez nadzór nad przestrzeganiem zasad i procedur postępowania w zakresie ochrony informacji niejawnych. Prowadzi kontrolę stanu zabezpieczenia informacji niejawnych oraz sprawdza przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji. Monitoruje przestrzeganie przepisów określających sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych oraz zapewnia bezzwłoczne wdrożenie przepisów, wytycznych, zaleceń, instrukcji itp. dotyczących postępowania z informacjami niejawnymi. Prowadzi dokumentację z obszaru informacji niejawnych oraz analizy dotyczące szacowania i zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych. Ponadto specjalista ochrony informacji niejawnych, zgodnie z wytycznymi pełnomocnika ochrony, prowadzi szkolenia dla pracowników w zakresie informacji niejawnych, uczestniczy w kontroli kancelarii tajnej, zapewnia bezpieczeństwo fizyczne informacji niejawnych, prowadzi postępowania wyjaśniające okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.
   
  Zadania zawodowe:
  • kreowanie polityki bezpieczeństwa informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej;
  • organizowanie i nadzorowanie procesu ochrony informacji niejawnych;
  • przeprowadzenie analiz, przygotowywanie sprawozdań przestrzegania ochrony informacji niejawnych;
  • monitorowanie i ocenianie stanu ochrony informacji niejawnej;
  • opracowywanie projektów dokumentów regulujących ochronę informacji niejawnych;
  • przygotowywanie i archiwizowanie dokumentów zapewniających ochronę informacji niejawnych;
  • rekomendowanie przełożonym zmian wewnętrznych procedur ochrony informacji niejawnych;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska.
   
  Do podjęcia pracy w zawodzie specjalisty ochrony informacji niejawnych preferowane jest wykształcenie wyższe pierwszego stopnia na kierunkach np.: administracja, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie. Warunkiem koniecznym jest posiadanie obywatelstwa polskiego, z wyłączeniem zatrudnienia u przedsiębiorców, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Konieczne jest posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa wydanego przez właściwy organ lub pisemnego upoważnienia wydanego przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz zaświadczenia o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
  Dodatkowe zadania zawodowe: Uwaga – opis standardów kompetencji zawodowych dla tego zawodu można znaleźć w bazie danych: www.kwalifikacje.praca.gov.pl
   

  Plan ramowy

  Dzień 1 – Ochrona informacji niejawnych – prawo, reguły, praktyki.
  T-1 – Przepisy prawne w zakresie ochrony informacji niejawnych w RP oraz międzynarodowe, w tym NATO i UE
  T-2 – Organizacja ochrony informacji niejawnych
  T-3 – Klasyfikowanie informacji niejawnych i oznaczanie materiałów odpowiednimi klauzulami tajności
  T-4 – Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa za naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych
  T-5 – Zadania pełnomocnika ochrony. Szkolenia.
   
  Dzień 2 – Bezpieczeństwo osobowe.
  T-1 – Udostępnianie i dostęp do informacji niejawnych krajowych i pochodzących z wymiany międzynarodowej w ramach NATO, UE oraz umów bilateralnych
  T-2 – Postępowania sprawdzające
  T-3 – Zasady prowadzenia Teczek Akt Postępowań Sprawdzających
  T-4 – Ewidencje i udostępnianie danych oraz akt postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających i postępowań bezpieczeństwa przemysłowego
  T-5 – Postępowanie odwoławcze i skargowe, wznowienie postępowania
   
  Dzień 3 – Bezpieczeństwo fizyczne
  T-1 – Organizacja kancelarii tajnych, kancelarii niejawnych, kancelarii tajnych międzynarodowych.
  T-2 – Ewidencja, przekazywanie, formy i sposoby oznaczania i zabezpieczania przesyłek
  T-3 – Zagrożenia ze strony obcych służb specjalnych. Sposób postępowania w obliczu możliwych zagrożeń wynikających z analizy ryzyka – m. in. sabotaż, terroryzm
  T-4 – Środki bezpieczeństwa fizycznego stosowane do zabezpieczania informacji niejawnych
  T-5 – Kryteria określania poziomu zagrożeń. Metodyka doboru środków bezpieczeństwa fizycznego.
  T-6 – Dokumentacja związana z bezpieczeństwem fizycznym:
  – plan ochrony informacji niejawnych
  – dokumentacja określająca sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w podległych komórkach organizacyjnych.
  – dokumentacja określająca poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą.
  – instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.
   
  Dzień 4 – Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  T-1 – Zarys bezpieczeństwa teleinformatycznego. Bezpieczeństwo osobowe, sprzętu, emisje ujawniające, sprzęt klasy TEMPEST.
  T-2 – Zasady uruchamiania i funkcjonowania systemów teleinformatycznych, w których mają być przetwarzane informacje niejawne
  T-3 – Dokumentacja bezpieczeństwa teleinformatycznego – zalecenia ABW/SKW
  T-4 – Proces szacowania ryzyka dla bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym
  T-5 – Ewidencjonowanie, oznaczanie, udostępnianie elektronicznych nośników informacji.
   
  Dzień 5 – Bezpieczeństwo przemysłowe
  T-1 – Przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego – definicje
  T-2 – Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego
  T-3 – Kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego
  T-4 – Obowiązki przedsiębiorcy w czasie trwania postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, a także w okresie ważności świadectwa. Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego.
 • marek-anzel-235x300Marek Anzel – Specjalista do spraw ochrony informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych. Wykładowca i konsultant cyklicznych szkoleń pracowników pionów ochrony informacji niejawnych, w tym organizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. Wykładowca przedmiotów z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz działalności kancelarii tajnych na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim i w WSB w Dąbrowie Górniczej. Autor „Vademecum kancelarii tajnej”, „Poradnika dla personelu kancelarii tajnej”, „Szacowanie Ryzyka oraz zarządzanie Ryzykiem w świetle nowej ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych”, „Poradnik Specjalisty Ochrony Informacji Niejawnych”, a także wielu artykułów w prasie branżowej.

 • Przyjazd uczestników, rejestracja i zakwaterowanie

  Przyjazd w pierwszym dniu od godz. 12.00, o godz. 13.00 obiad, rozpoczęcie zajęć programowych o godz.14.00, a zakończenie zajęć w dniu ostatnim ok. godz. 14.00.

  Koszt uczestnictwa:

  w szkoleniach Specjalisty Ochrony Informacji Niejawnych 5 dniowych/3 dniowych: 

  – 2800 zł / 2200 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym

  – 2600 zł / 2000 netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym

  Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat/zaświadczenie, wyżywienie i zakwaterowanie. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%. Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.

  Preferencyjne zniżki: członkowie KSOIN – 5%, uczestnicy szkoleń z 2017 i 2018 r. – 5%, uczestnictwo 2 osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 5%, uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 10%. Zniżki nie sumują się.

  Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć podając datę i miejsce szkolenia. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać e-mailem na adres biuro@ksoin.pl, faksem na numer 32 206 46 01 lub pocztą na adres siedziby KSOIN. Istnieje możliwość zgłoszenia elektronicznego na stronie www.ksoin.pl. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje data zgłoszenia.

  Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na konto KSOIN: PEKAO SA I Oddział w Katowicach, nr rachunku 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927 na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć (nie dotyczy sfery budżetowej).

  Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona na 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć nie zwalnia od zapłaty. Rezygnacje prosimy zgłaszać na adres biuro@ksoin.pl oraz telefonicznie pod nr 32 206 46 00.

 • Imię i nazwisko uczestnika (wymagane):

  Nazwa Szkolenia (Proszę wpisać nazwę szkolenia):

  Data Szkolenia (Proszę wpisać datę szkolenia):

  Telefon kontaktowy (wymagane):

  Adres email (wymagane):

  Firma:

  Dane do faktury (adres, NIP lub adres zamieszkania uczestnika prywatnego):

  Stanowisko:

  Pokój:

  Zniżki:

  Oświadczam, że szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT.

  Dodatkowe uwagi:

  Dodatkowi uczestnicy: (Proszę oddzielać osoby przecinkami)

  Imię i Nazwisko: Numer telefonu: Adres E-mail: Pokój 1-osobowy: Pokój 2-osobowy:


 • ZWOLNIENIE z VAT

  KARTA ZGŁOSZENIA