NOWOŚĆ – Procedura pisania i uzgadniania z ABW planu ochrony fizycznej w zakresie zagrożeń terrorystycznych – Zakopane

Data/Czas
Date(s) - 16/10/2017 - 18/10/2017
13:00

Lokalizacja
OKW HYRNY - Zakopane


 • PROGRAM SZKOLENIA

  Dzień pierwszy (prezentacje multimedialne, wykorzystanie Internetu, pokaz środków mogących zostać użytych przez terrorystów, pytania, dyskusja, zajęcia praktyczne):

  • Do godz. 12.00 – przyjazd i zakwaterowanie.
  • Godz. 13.00 – 13.45 – obiad.
  • Godz. 14.00 – 14.30 – otwarcie szkolenia (krótka prezentacja o KSOIN i SWBN oraz omówienie programu szkolenia).
  • Godz. 14.30 – 15.30 – „Aktualne zagrożenia terrorystyczne w Polsce”.
  • Godz. 15.30 – 16.30 – „Metody dokonywania ataków terrorystycznych, najczęstsze cele i miejsca. Możliwość wykorzystania środków CBRN”.
  • Godz. 16.30 – 16.45 – przerwa kawowa.
  • Godz. 16.45 – 18.15 – „System antyterrorystyczny RP. Rządowe portale: antyterroryzm.gov.pl, MSWiA, RCB, ABW – wybrane aspekty”.
  • 18.15 – 19.00 – Zajęcia praktyczne („sporządzenie analizy stanu potencjalnych…(..) „zagrożeń o charakterze terrorystycznym”).
  • Godz. 19.00 – kolacja.

  Po pierwszym dniu szkolenia uczestnicy powinni nabyć praktyczne umiejętności z zakresu:

  • Opracowania aktualnej analizy zagrożenia terrorystycznego w Polsce i na danym obszarze;
  • Poznania metod oraz najczęstszych celów i miejsc ataków terrorystycznych, co pozwoli na zaplanowanie i zastosowanie adekwatnych środków przeciwdziałania;
  • Zdefiniowania zakresu odpowiedzialności poszczególnych służb i organów administracji rządowej w zakresie przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń terrorystycznych.

  Dzień drugi (prezentacje multimedialne, pytania, dyskusja, zajęcia praktyczne):

  • Godz. 8.00 – 8.45 – śniadanie.
  • Godz. 9.00 – 10.00 – „Załącznik antyterrorystyczny. Co powinien zawierać. Etapy uzgadniania”. Standardy środków bezpieczeństwa fizycznego”.
  • Godz. 10.00 – 11.00 -„Ustawa o ochronie osób i mienia. Uwagi w zakresie opracowywania planów ochrony fizycznej i technicznej obiektów”.
  • Godz. 11.00 – 11.15 – przerwa kawowa.
  • Godz. 11.15 – 12.30 – „Omówienie wybranych aspektów ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz wybranych przepisów wykonawczych (katalog incydentów terrorystycznych, stopnie alarmowe), stanowiących zalecenia i rekomendacje do załącznika antyterrorystycznego”. Zajęcia praktyczne z opracowania procedury reagowania w przypadku wprowadzenia stopni alarmowych.
  • Godz. 12.30–13.00 – „Wybrane aspekty Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019”.
  • Godz. 13.00 – 13.15 – przerwa kawowa.
  • Godz. 13.45–14.15 -„Krótkie omówienie innych regulacji prawnych, przepisów i wytycznych, w tym zwłaszcza związanych z NPOIK mogących być wykorzystanych w załączniku antyterrorystycznym”3.
  • Godz. 14.15 – 15.00 – O czym należy pamiętać przy ewakuacji personelu na wypadek wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
  • Godz. 15.00 – obiad i czas wolny.

  Po drugim dniu szkolenia uczestnicy powinni nabyć praktyczne umiejętności z zakresu:

  • Poznania wszystkich elementów, które powinien zawierać „załącznik AT”;
  • Znajomości podstaw prawnych opracowania „załącznika terrorystycznego”;
  • Kwalifikowania danego czynu zgodnie z katalogiem incydentów terrorystycznych;
  • Opracowania informacji o zakresie przedsięwzięć wykonywanych w przypadku uruchomienia kolejnych czterech stopni alarmowych.
  • Znać procedury ewakuacji na wypadek wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

  Dzień trzeci (prezentacja multimedialna, zajęcia praktyczne z wykorzystaniem materiałów szkoleniowych, wykorzystaniem flipcharta, pytania, dyskusja):

  • Godz. 8.00 – 8.45 – śniadanie.
  • Godz. 9.00 – 9.45 – „Ocena zagrożeń i analiza ryzyka – wprowadzenie”.
  • Godz. 9.45 – 11.15 – „Załącznik antyterrorystyczny – analiza stanu (poziomu) zagrożenia o charakterze terrorystycznym, procedury ewakuacji na wypadek wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym – zajęcia praktyczne”.
  • Godz. 11.15-11.30 – przerwa kawowa.
  • Godz. 11.30 – 13.45 – Zajęcia praktyczne w zakresie sporządzenia „załącznika antyterrorystycznego” – ciąg dalszy.
  • Godz. 13.45 – 14.00 – podsumowanie, wręczenie certyfikatów i zakończenie szkolenia.
  • Godz. 14.00-14.45 – obiad.
  • Do godz. 15.00 – wyjazd z ośrodka.

  Po trzecim dniu szkolenia uczestnicy powinni nabyć praktyczne umiejętności pozwalające na:

  • Opracowanie przykładowego (wzorcowego) „załącznika antyterrorystycznego” z dostosowaniem go do specyfiki danej instytucji (lokalizacja, rodzaj i wielkość obiektu, rodzaj prowadzonej działalności).

  Program ma charakter ramowy. Czas niektórych prezentacji, godziny rozpoczęcia i zakończenia w poszczególnych dniach szkolenia może ulec zmianie, w zależności od sugestii uczestników. Uczestnicy szkolenia nie wyjeżdżają z gotowym” załącznikiem antyterrorystycznym”.

  Wszystkie tematy w programie szkolenia wynikają z wytycznych ABW dot. sporządzania „załącznika antyterrorystycznego”.

  Ustawa prawo atomowe, Narodowy Program Ochrony IK, Standardy służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania IK – dobre praktyki, Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, roczny raport MSWiA o stanie bezpieczeństwa w Polsce (patrz załącznik nr 1).

  „Załącznik antyterrorystyczny”- wykaz przepisów i dokumentów

  Wybrane regulacje prawne:

  1. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 904):
   • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2016 r., w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym (Dz. U. z 2016 poz. 1092);
   • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2016 r., poz. 1101).
  2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1099 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590, tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 209):
   • Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej (NPOIK). Załącznik Nr 1 „Standardy służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania IK – dobre praktyki i rekomendacje” (uchwała nr 210 Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia NPOIK, uchwała nr 61 Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2016 r., zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia NPOIK).
  4. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r., prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r., poz. 1512 z późn. zm.).

  Inne wybrane dokumenty:

  1. Uchwała nr 252 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r., „Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015-2016” (M. P. z 2014 r., poz. 1218).
  2. Instrukcja Szefa OCK w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia z 2008 roku
  3. Roczny „Raport MSWiA o stanie bezpieczeństwa w Polsce” (https://bip.mswia.gov.pl/bip/raport-o-stanie….).
  4. „Metodyka uzgadniania planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie” z 2016 roku (www.policja.pl/pol/kgp/biuro-prewencji…).
  5. Raport Europolu TE-SAT 2016 (www.europol.europa.eu)

  Wybrane strony internetowe:

  1. antyterroryzm.gov.pl
  2. mswia.gov.pl
  3. abw.gov.pl
  4. rcb.gov.pl
 • Dariusz Deptała, inspektor Policji w stanie spoczynku. Ukończył studia o specjalizacji prawno-kryminologicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zdobywał pracując między innymi w jednostkach Komendy Głównej Policji: Biurze Dochodzeniowo-Śledczym, Biurze do Walki z Przestępczością Zorganizowaną, Biurze Kryminalnym, Głównym Sztabie Policji. Przez 8 lat był naczelnikiem Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru Centralnego Biura Śledczego.

  Ukończył wiele kursów i szkoleń z zakresu szeroko pojętych zagadnień antyterrorystycznych i minersko-pirotechnicznych, min. w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Japonii, Irlandii, Holandii. W Wielkiej Brytanii ukończył szkolenia w Wydziale Antyterrorystycznym, a następnie w Wydziale Specjalnym Scotland Yardu. Jako jeden z niewielu w Polsce ma uprawnienia Scotland Yardu w zakresie wywiadowczych technik śledczych i zwalczania terroryzmu. Wykłada problematykę przestępczości zorganizowanej i terroryzmu na Uniwersytecie Warszawskim.

  Ostatnio był Radcą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a następnie Ministra Spraw Wewnętrznych.

  Dariusz Deptała jest również współautorem internetowej witryny rządowej antyterroryzm.gov.pl, projektu Narodowego Programu Antyterrorystycznego Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2012-2016 oraz koncepcji zabezpieczenia EURO przeciwko zagrożeniom CBRN. Obecnie Dyrektor Regionalny w Krajowym Stowarzyszeniu Ochrony Informacji Niejawnych.

 • Przyjazd uczestników, rejestracja i zakwaterowanie

  Przyjazd w pierwszym dniu od godz. 12.00, o godz. 13.00 obiad, rozpoczęcie zajęć programowych o godz.14.00, a zakończenie zajęć w dniu ostatnim ok. godz. 14.00.

  Koszt uczestnictwa:

  w szkoleniach i warsztatach 3 dniowych wynosi od osoby:

  – 1900 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym

  – 1800 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym

  Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat/zaświadczenie, wyżywienie i zakwaterowanie. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%. Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.

  Preferencyjne zniżki: członkowie KSOIN – 5%, uczestnicy szkoleń z 2016 i 2017 r. – 5%, uczestnictwo 2 osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 5%, uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 10%. Zniżki nie sumują się.

  Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć podając datę i miejsce szkolenia. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać e-mailem na adres biuro@ksoin.pl, faksem na numer 32 206 46 01 lub pocztą na adres siedziby KSOIN. Istnieje możliwość zgłoszenia elektronicznego na stronie www.ksoin.pl. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje data zgłoszenia.

  Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na konto KSOIN: PEKAO SA I Oddział w Katowicach, nr rachunku 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927 na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć (nie dotyczy sfery budżetowej).

  Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona na 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć nie zwalnia od zapłaty. Rezygnacje prosimy zgłaszać na adres biuro@ksoin.pl oraz telefonicznie pod nr 32 206 46 00.

 • Imię i nazwisko uczestnika (wymagane):

  Nazwa Szkolenia (Proszę wpisać nazwę szkolenia):

  Data Szkolenia (Proszę wpisać datę szkolenia):

  Telefon kontaktowy (wymagane):

  Adres email (wymagane):

  Firma:

  Dane do faktury (adres, NIP lub adres zamieszkania uczestnika prywatnego):

  Stanowisko:

  Pokój:

  Zniżki:

  Oświadczam, że szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT.

  Dodatkowe uwagi:

  Dodatkowi uczestnicy: (Proszę oddzielać osoby przecinkami)

  Imię i Nazwisko: Numer telefonu: Adres E-mail: Pokój 1-osobowy: Pokój 2-osobowy:


 • KARTA ZGŁOSZENIA

  ZWOLNIENIE  z VAT

  Ramowy plan szkolenia

Udostępnij: