NOWOŚĆ – Procedura pisania i uzgadniania z ABW planu ochrony fizycznej w zakresie zagrożeń terrorystycznych – Serock

Data/Czas
Date(s) - 21/02/2018 - 23/02/2018
13:00

Lokalizacja
GREEN PARK CONFERENCE CENTRE - Serock


 • W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904), zwanej dalej „ustawą antyterrorystyczną”, znowelizowany został art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o ochronie osób i mienia”, który otrzymał następujące brzmienie:

  „Art. 7. 1. Kierownik jednostki, który bezpośrednio zarządza obszarami, obiektami i urządzeniami umieszczonymi w ewidencji, o której mowa w art. 5 ust. 5, albo upoważniona przez niego osoba są obowiązani uzgadniać plan ochrony tych obszarów, obiektów i urządzeń z właściwym terytorialnie komendantem wojewódzkim Policji, a w zakresie zagrożeń o charakterze terrorystycznym, z właściwym terytorialnie dyrektorem delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.”.

  Dotychczasowa procedura uzgadniania planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń, wymienionych w wojewódzkiej ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, zwanych dalej „planami ochrony”, została rozszerzona o udział ABW, w uzgadnianiu tych planów, w zakresie zagrożeń o charakterze terrorystycznym.

  Kierownik jednostki, który zarządza obszarami, obiektami urządzeniami umieszczonymi w ewidencji, o której mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o ochronie osób i mienia, jest obowiązany przekazać do uzgodnienia właściwemu terytorialnie dyrektorowi delegatury ABW, a w przypadku obszarów, obiektów i urządzeń zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy – do dyrektora Departamentu VII ABW, elektroniczną wersję całego planu ochrony na płycie CD/DVD (w wersji przekazanej właściwemu terytorialnie komendantowi wojewódzkiemu Policji) oraz trzy papierowe egzemplarze koncepcji zabezpieczenia obszaru, obiektu i urządzenia w zakresie antyterrorystycznym, po jednym dla każdej ze stron, w formie odrębnego, tematycznego załącznika do całościowego planu ochrony, zwanego dalej „załącznikiem antyterrorystycznym”

  „Załącznik antyterrorystyczny” podlegający uzgodnieniu z ABW powinien zawierać formatkę pierwszej strony, tabelę ryzyka zagrożenia o charakterze terrorystycznym (wraz z określeniem poziomu zagrożenia terrorystycznego dla ochranianego obszaru, obiektu, urządzenia) oraz obustronne dane kontaktowe niezbędne do wzajemnej współpracy.

  PROGRAM SZKOLENIA

  Dzień pierwszy (prezentacje multimedialne, wykorzystanie Internetu, pokaz środków mogących zostać użytych przez terrorystów, pytania, dyskusja, zajęcia praktyczne):

  • do godz. 13.00 – przyjazd i zakwaterowanie
  • Godz. 13.00 – 13.45 – obiad
  • Godz. 14.00 – 14.30 – otwarcie szkolenia oraz omówienie jego programu
  • Godz. 14.30 – 15.30 – „Aktualne zagrożenia terrorystyczne w Polsce”.
  • Godz. 15.30 – 16.30 – „Metody dokonywania ataków terrorystycznych, najczęstsze cele i miejsca. Możliwość wykorzystania środków CBRN”.
  • Godz. 16.30 – 16.45 – przerwa kawowa
  • Godz. 16.45 – 18.15 – „System antyterrorystyczny RP. Rządowe portale: antyterroryzm.gov.pl, MSWiA, RCB, ABW – wybrane aspekty”.
  • 18.15 – 19.00 – Zajęcia praktyczne („sporządzenie analizy stanu potencjalnych…(..) „zagrożeń o charakterze terrorystycznym”).
  • Godz. 19.00 – kolacja

  Po pierwszym dniu szkolenia uczestnicy powinni nabyć praktyczne umiejętności z zakresu:

  • Opracowania aktualnej analizy zagrożenia terrorystycznego w Polsce i na danym obszarze.
  • Poznania metod oraz najczęstszych celów i miejsc ataków terrorystycznych, co pozwoli na zaplanowanie i zastosowanie adekwatnych środków przeciwdziałania.
  • Zdefiniowania zakresu odpowiedzialności poszczególnych służb i organów administracji rządowej w zakresie przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń terrorystycznych.

  Dzień drugi (prezentacje multimedialne, pytania, dyskusja, zajęcia praktyczne):

  • Godz. 7.30 – 8.30 – śniadanie
  • Godz. 8.30 – 10.00 – „Załącznik antyterrorystyczny. Co powinien zawierać. Etapy uzgadniania”. Standardy środków bezpieczeństwa fizycznego”.
  • Godz. 10.00 – 11.00 -„Ustawa o ochronie osób i mienia. Uwagi w zakresie opracowywania planów ochrony fizycznej i technicznej obiektów”.
  • Godz. 11.00 – 11.15 – przerwa kawowa
  • Godz. 11.15 – 12.30 – „Omówienie wybranych aspektów ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz wybranych przepisów wykonawczych (katalog incydentów terrorystycznych, stopnie alarmowe), stanowiących zalecenia i rekomendacje do załącznika antyterrorystycznego”. Zajęcia praktyczne z opracowania procedury reagowania w przypadku wprowadzenia stopni alarmowych.
  • Godz. 12.30–13.00 – „Wybrane aspekty Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019”.
  • Godz. 13.00 – 13.15 – przerwa kawowa
  • Godz. 13.15–14.15 -„Krótkie omówienie innych regulacji prawnych, przepisów i wytycznych, w tym zwłaszcza związanych z NPOIK mogących być wykorzystanych w załączniku antyterrorystycznym”.
  • Godz. 14.15 – 15.00 – O czym należy pamiętać przy ewakuacji personelu na wypadek wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
  • Godz. 15.00-16.00 – obiad 
  • Godz. 16.00-19.00 – czas wolny
  • Godz. 19.00 – kolacja

  Po drugim dniu szkolenia uczestnicy powinni nabyć praktyczne umiejętności z zakresu:

  • Poznania wszystkich elementów, które powinien zawierać „załącznik AT”.
  • Znajomości podstaw prawnych opracowania „załącznika terrorystycznego”.
  • Kwalifikowania danego czynu zgodnie z katalogiem incydentów terrorystycznych.
  • Opracowania informacji o zakresie przedsięwzięć wykonywanych w przypadku uruchomienia kolejnych czterech stopni alarmowych.
  • Znać procedury ewakuacji na wypadek wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

  Dzień trzeci (prezentacja multimedialna, zajęcia praktyczne z wykorzystaniem materiałów szkoleniowych, wykorzystaniem flipcharta, pytania, dyskusja):

  • Godz. 7.30 – 8.30 – śniadanie
  • Godz. 8.30 – 9.45 – „Ocena zagrożeń i analiza ryzyka – wprowadzenie”.
  • Godz. 9.45 – 11.15 – „Załącznik antyterrorystyczny – analiza stanu (poziomu) zagrożenia o charakterze terrorystycznym, procedury ewakuacji na wypadek wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym – zajęcia praktyczne”.
  • Godz. 11.15-11.30 – przerwa kawowa
  • Godz. 11.30 – 13.45 – Zajęcia praktyczne w zakresie sporządzenia „załącznika antyterrorystycznego” – ciąg dalszy.
  • Godz. 13.45 – 14.00 – Podsumowanie, wręczenie certyfikatów i zakończenie szkolenia.
  • Godz. 14.00-14.45 – obiad
  • do godz. 15.00 – wyjazd z ośrodka

  Po trzecim dniu szkolenia uczestnicy powinni nabyć praktyczne umiejętności pozwalające na:

  • Opracowanie przykładowego (wzorcowego) „załącznika antyterrorystycznego” z dostosowaniem go do specyfiki danej instytucji (lokalizacja, rodzaj i wielkość obiektu, rodzaj prowadzonej działalności).

   

  Program ma charakter ramowy. Czas niektórych prezentacji, godziny rozpoczęcia i zakończenia w poszczególnych dniach szkolenia może ulec zmianie, w zależności od sugestii uczestników. Uczestnicy szkolenia nie wyjeżdżają z gotowym” załącznikiem antyterrorystycznym”.

  Wszystkie tematy w programie szkolenia wynikają z wytycznych ABW dot. sporządzania „załącznika antyterrorystycznego”.

  Ustawa prawo atomowe, Narodowy Program Ochrony IK, Standardy służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania IK – dobre praktyki, Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, roczny raport MSWiA o stanie bezpieczeństwa w Polsce (patrz załącznik nr 1).

  „Załącznik antyterrorystyczny”- wykaz przepisów i dokumentów

  Wybrane regulacje prawne:

  1. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 904):
   • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2016 r., w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym (Dz. U. z 2016 poz. 1092);
   • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2016 r., poz. 1101).
  2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1099 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590, tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 209):
   • Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej (NPOIK). Załącznik Nr 1 „Standardy służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania IK – dobre praktyki i rekomendacje” (uchwała nr 210 Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia NPOIK, uchwała nr 61 Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2016 r., zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia NPOIK).
  4. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r., prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r., poz. 1512 z późn. zm.).

  Inne wybrane dokumenty:

  1. Uchwała nr 252 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r., „Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015-2016” (M. P. z 2014 r., poz. 1218).
  2. Instrukcja Szefa OCK w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia z 2008 roku
  3. Roczny „Raport MSWiA o stanie bezpieczeństwa w Polsce” (https://bip.mswia.gov.pl/bip/raport-o-stanie….).
  4. „Metodyka uzgadniania planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie” z 2016 roku (www.policja.pl/pol/kgp/biuro-prewencji…).
  5. Raport Europolu TE-SAT 2016 (www.europol.europa.eu)

  Wybrane strony internetowe:

  1. antyterroryzm.gov.pl
  2. mswia.gov.pl
  3. abw.gov.pl
  4. rcb.gov.pl
 • Dariusz Deptała, inspektor Policji w stanie spoczynku. Ukończył studia o specjalizacji prawno-kryminologicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zdobywał pracując między innymi w jednostkach Komendy Głównej Policji: Biurze Dochodzeniowo-Śledczym, Biurze do Walki z Przestępczością Zorganizowaną, Biurze Kryminalnym, Głównym Sztabie Policji. Przez 8 lat był naczelnikiem Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru Centralnego Biura Śledczego.

  Ukończył wiele kursów i szkoleń z zakresu szeroko pojętych zagadnień antyterrorystycznych i minersko-pirotechnicznych, min. w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Japonii, Irlandii, Holandii. W Wielkiej Brytanii ukończył szkolenia w Wydziale Antyterrorystycznym, a następnie w Wydziale Specjalnym Scotland Yardu. Jako jeden z niewielu w Polsce ma uprawnienia Scotland Yardu w zakresie wywiadowczych technik śledczych i zwalczania terroryzmu. Wykłada problematykę przestępczości zorganizowanej i terroryzmu na Uniwersytecie Warszawskim.

  Ostatnio był Radcą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a następnie Ministra Spraw Wewnętrznych.

  Dariusz Deptała jest również współautorem internetowej witryny rządowej antyterroryzm.gov.pl, projektu Narodowego Programu Antyterrorystycznego Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2012-2016 oraz koncepcji zabezpieczenia EURO przeciwko zagrożeniom CBRN. Obecnie Dyrektor Regionalny w Krajowym Stowarzyszeniu Ochrony Informacji Niejawnych.

 • Przyjazd uczestników, rejestracja i zakwaterowanie

  Przyjazd w pierwszym dniu od godz. 12.00, o godz. 13.00 obiad, rozpoczęcie zajęć programowych o godz.14.00, a zakończenie zajęć w dniu ostatnim ok. godz. 14.00.

  Koszt uczestnictwa:

  w szkoleniach i warsztatach 3 dniowych wynosi od osoby:

  – 1900 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym

  – 1800 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym

  Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat/zaświadczenie, wyżywienie i zakwaterowanie.  Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%. Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.

  Preferencyjne zniżki: członkowie KSOIN – 5%, uczestnicy szkoleń z 2017 i 2018 r. – 5%, uczestnictwo 2 osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 5%, uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 10%. Zniżki nie sumują się.

  Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć podając datę i miejsce szkolenia. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać e-mailem na adres biuro@ksoin.pl, faksem na numer 32 206 46 01 lub pocztą na adres siedziby KSOIN. Istnieje możliwość zgłoszenia elektronicznego na stronie www.ksoin.pl. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje data zgłoszenia.

  Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na konto KSOIN: PEKAO SA I Oddział w Katowicach, nr rachunku 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927 na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć (nie dotyczy sfery budżetowej).

  Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona na 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć nie zwalnia od zapłaty. Rezygnacje prosimy zgłaszać na adres biuro@ksoin.pl oraz telefonicznie pod nr 32 206 46 00.

 • Imię i nazwisko uczestnika (wymagane):

  Nazwa Szkolenia (Proszę wpisać nazwę szkolenia):

  Data Szkolenia (Proszę wpisać datę szkolenia):

  Telefon kontaktowy (wymagane):

  Adres email (wymagane):

  Firma:

  Dane do faktury (adres, NIP lub adres zamieszkania uczestnika prywatnego):

  Stanowisko:

  Pokój:

  Zniżki:

  Oświadczam, że szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT.

  Dodatkowe uwagi:

  Dodatkowi uczestnicy: (Proszę oddzielać osoby przecinkami)

  Imię i Nazwisko: Numer telefonu: Adres E-mail: Pokój 1-osobowy: Pokój 2-osobowy:


 • KARTA ZGŁOSZENIA

  ZWOLNIENIE  z VAT

  Ramowy plan szkolenia