Warsztaty praktyczne z procedur obronnych. Realizacja zadań obronnych przez przedsiębiorców w zakresie szczególnej ochrony obiektów kategorii II.

 

BEZPIECZEŃSTWO OBIEKTÓW WAŻNYCH DLA OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA. ZADANIA OBRONNE PRZEDSIĘBIORCÓW.

CELE WARSZTATÓW:

Doskonalenie wiedzy do wykonywania zadań obronnych nałożonych na przedsiębiorców. Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy do wykonania zadań obronnych w przedsiębiorstwie.

Przekazanie uczestnikom, doświadczeń z praktycznej realizacji zadań obronnych przedsiębiorcy oraz organizacją i prowadzeniem ćwiczenia obronnego.

WARSZTATY OBEJMUJĄ:

I. Przypomnienie:

 1. Podstaw prawnych realizacji zadań obronnych.
 2. Organizacji i funkcjonowaniem systemu obronnego państwa.
 3. Podwyższanie gotowości obronnej państwa.
 4. Nakładanie zadań obronnych na przedsiębiorców, organizowanie przygotowań do realizacji zadań obronnych w przedsiębiorstwie:
 • włączenie przedsiębiorcy w ustawowy system organizowania zadań na rzecz obronności państwa,
 • nałożenie zadań na przedsiębiorcę (decyzja wojewody, umowa),
 • organizacja ochrony informacji niejawnych (powołanie pionu OIN),
 • reklamowanie na wniosek od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie mobilizacji i w czasie wojny.

II. Doskonalenie:

 1. Dokumentacja zadań obronnych przedsiębiorcy.

1.1 Planowanie operacyjne, obejmujące przedsięwzięcia planistyczne dotyczące funkcjonowania przedsiębiorcy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w szczególności:

 • zadań wynikających z tabeli realizacji zadań obronnych wojewody,
 • karty realizacji zadań obronnych przedsiębiorcy,
 • organizacja stałego dyżuru,
 • baza formowania i stanowisko kierowania Zespołu Kierowania Formowaniem Jednostki Zmilitaryzowanej,
 • utrzymania w aktualności planu szczególnej ochrony obiektu kategorii II oraz dokumentacji specjalnie tworzonej Zmilitaryzowanej Jednostki Ochrony,
 • przygotowania i utrzymania w gotowości bazy formowania specjalnie tworzonej Zmilitaryzowanej Jednostki Ochrony, w tym zapewnienie uzupełnienia potrzeb kadrowych i sprzętowych wynikających ze struktury organizacyjnej i zadań,
 • opracowania regulaminu organizacyjnego i planu formowania specjalnie tworzonej Zmilitaryzowanej Jednostki Ochrony,
 • utrzymania gotowości do realizacji przedsięwzięć wynikających z ww. dokumentów.
 1. Plan szkolenia obronnego, obejmujący działania podejmowane w czasie pokoju mające na celu, przygotowanie wyznaczonych pracowników przedsiębiorcy oraz stanu osobowego Zmilitaryzowanej Jednostki Ochrony, do wykonania zadań  na  wypadek  zagrożenia  bezpieczeństwa  państwa i wojny.
 2. Współpraca i udział wojskowej administracji terenowej, policji i państwowej straży pożarnej w realizacji zdań obronnych przedsiębiorcy.

III. Przygotowanie organizacja i przeprowadzenie ćwiczenia obronnego. Doświadczenia z praktycznego przeprowadzenia ćwiczeń obronnych:

 1. Przedsięwzięcia organizacyjne.
 2. Plan przeprowadzenia ćwiczenia.
 3. Rozliczenie ćwiczenia.
 4. Współpraca z wojskowym komendantem uzupełnień.
 5. Zabezpieczenie logistyczne ćwiczenia.
 6. Praktyczne wykonanie założeń i planu ćwiczenia oraz sprawozdania z ćwiczenia (rozliczenie ćwiczenia).

IV. Korzystanie z przestrzeni powietrznej nad obiektami objętymi ochroną.

 1. Wykonywanie lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi i modelami latającymi (RPA - dron).
 2. Wpływ strefy ograniczenia i zakazu lotów na korzystanie z przestrzeni powietrznej.
 3. Strefa zakazu lotów zarządzana przez przedsiębiorcę realizującego zadania obronne – doświadczenia z praktycznego zarządzania strefą ograniczenia i zakazu lotów.

Szkolenie

Dane uczestnika

Zakwaterowanie / Zniżki
Pokój dwuosobowyPokój jednoosobowy

Cena: zł netto


Brak5 %10 %Indywidualna

5 % - członkowie KSOIN, uczestnicy szkoleń z 2017 i 2018 r., uczestnictwo 2 osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach organizowanych przez KSOIN.

10 % - uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach organizowanych przez KSOIN.

Oświadczam, że jestem zwolniony z podatku VAT, w związku z finansowaniem szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Dane do faktury
Firma / InstytucjaOsoba prywatna

Oświadczam, że zapoznałem/am się z

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail informacji handlowych, dotyczących organizowanych przez KSOIN szkoleń i innych wydarzeń w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą tradycyjną na wskazany adres pocztowy informacji handlowych, dotyczących organizowanych przez KSOIN szkoleń i innych wydarzeń.

Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

Andrzej Chłopecki – Emerytowany oficer Wojsk Rakietowych Obrony Powietrznej. Zawodową służbę wojskową pełnił na stanowiskach dowódczo-sztabowych, związanych z gotowością bojową i mobilizacyjną. Obecnie specjalista ochrony informacji niejawnych, zadań obronnych i obrony cywilnej. Praktyk w zakresie realizacji zadań obronnych nałożonych na przedsiębiorców oraz w samorządzie gminnym i powiatowym. Od 20 lat kieruje komórkami organizacyjnymi, najpierw w administracji samorządowej a obecnie w przemyśle, odpowiedzialnymi za wykonywanie zadań obronnych oraz ochronę informacji niejawnych. Wykładowca i konsultant szkoleń w zakresie obronności.

Przyjazd uczestników, rejestracja i zakwaterowanie: przyjazd w pierwszym dniu od godz. 12.00, o godz. 13.00 obiad, rozpoczęcie zajęć programowych o godz. 14.00, a zakończenie zajęć w dniu ostatnim ok. godz. 14.00.

Koszt uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach 3 dniowych wynosi od osoby:

 • 1900 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym
 • 1800 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat/zaświadczenie, wyżywienie i zakwaterowanie. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%. Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.

Preferencyjne zniżki: członkowie KSOIN – 5%, uczestnicy szkoleń z 2017 i 2018 r. – 5%, uczestnictwo 2 osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 5%, uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 10%. Zniżki nie sumują się.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć podając datę i miejsce szkolenia. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać e-mailem na adres biuro@ksoin.pl, faksem na numer 32 206 46 01 lub pocztą na adres siedziby KSOIN. Istnieje możliwość zgłoszenia elektronicznego na stronie www.ksoin.pl. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje data zgłoszenia.

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na konto KSOIN: PEKAO SA I Oddział w Katowicach, nr rachunku 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927 na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć (nie dotyczy sfery budżetowej).

Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona na 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć nie zwalnia od zapłaty. Rezygnacje prosimy zgłaszać na adres biuro@ksoin.pl oraz telefonicznie pod nr 32 206 46 00.

Najbliższe szkolenie

23-25 października 2019
Bielsko-Biała, Hotel Dębowiec

Pozostałe terminy

11-13 grudnia 2019
Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich
43-370 Szczyrk, ul. Plażowa 8

 

Udostępnij: